ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Nowoczesne metody kształcenia
Rozmowa z prof. dr. hab. Leszkiem Leszczyńskim, kierownikiem Katedry Nauk Prawnych WSZiA

KARIERA W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

 - Obecni studenci I roku kierunku administracja mają do wyboru 4 specjalności, wśród których jest też „integracja europejska i polityka regionalna”. Skąd pomysł utworzenia takiej właśnie specjalności?

- Pomysł wynikał z jednej strony z uświadomienia potrzeby kształcenia w zakresie integracji, także w kontekście możliwości znalezienia się na rynku pracy, a z drugiej – z reakcji na zainteresowania studentów, które zresztą związane są z postrzeganiem przez nich swojej przyszłej aktywności zawodowej. W rezultacie powinna się zwiększyć liczba studentów studiujących administrację, zwłaszcza w systemie studiów stacjonarnych.

- Jakie perspektywy stoją przed absolwentami tej specjalności? Dużo obecnie mówi się o członkostwie Polski w Unii Europejskiej.

- Perspektywa członkostwa jest oczywiście najbardziej istotnym elementem programu wprowadzenia specjalności. Jak można przypuszczać, członkostwo będzie wiązać się m.in. z absorpcją różnych środków pomocowych (strukturalnych), także w zakresie rolnictwa, co jest istotne dla Zamojszczyzny. Wiedza o integracji, o zależnościach instytucjonalnych oraz mechanizmach ich funkcjonowania pozwoli nie tylko lepiej te środki wykorzystać (a są to środki duże, które w dodatku, jak pokazuje obserwacja polskiej rzeczywistości politycznej, niejednokrotnie po prostu „przepadają” z powodu braku wiedzy o integracji oraz umiejętności przygotowania odpowiednich wniosków), ale także wytworzyć postawę niezbędnej aktywności w kreowaniu sytuacji, które wykorzystanie tych środków umożliwiają.

- Czy absolwenci administracji WSZiA mają szansę na zatrudnienie w instytucjach unijnych? Podczas studiów mają przecież dużą liczbę lektoratu języków obcych i szeroki zakres przedmiotów prawnych. 

- To jest sprawa indywidualnych predyspozycji. Nauka języka obcego w szkole wyższej, niezależnie od liczby godzin na nią przeznaczanych, nie może świadczyć o należytej sprawności w posługiwaniu się językiem obcym, zwłaszcza specjalistycznym. Należy raczej potraktować tę wiedzę jako punkt wyjścia do samodzielnego studiowania języków (użyta tu liczba mnoga świadczy, że użytkowym standardem unijnym są dwa, a nawet trzy języki oficjalne). Ale nie same języki decydują o zatrudnieniu (chyba że idzie o pracę tłumacza, co zresztą i w tym przypadku nie jest do końca prawdą). O zatrudnieniu decydują kontyngenty zatrudnienia przewidziane dla poszczególnych państw oraz sprawność w zakresie wiedzy prawno-administracyjnej lub ekonomicznej (zależnie od resortu). W sensie merytorycznym warunki są zatem spełnione. Kontyngent polski obejmuje około trzech tysięcy stanowisk na początek i będzie się zwiększał wraz z wrastaniem Polski w struktury unijne (w tym zakresie akurat wywalczane okresy przejściowe opóźniają głębokość integracji). Proces zatrudniania jest skomplikowany i rządzi nim reguła wieloetapowych konkursów. Nie ma oczywiście żadnych przeszkód, aby absolwenci tej specjalności stawali się kandydatami, a następnie pracownikami instytucji unijnych, wykonującymi te obowiązki albo w Brukseli (lub innym mieście, w którym są instytucje unijne), albo w Polsce (także w Zamościu), albo też częściowo tam i częściowo w Polsce. 


- Czy jako autor publikacji „Wspólnoty Europejskie. Instytucje, źródła prawa, proces integracji”, mógłby Pan profesor rozwinąć temat dotyczący procesu zatrudniania w instytucjach unijnych, aby przyszli absolwenci specjalności „integracja europejska i polityka regionalna” byli świadomi, czego mogą się spodziewać poszukując pracy? 

- Kandydat powinien być obywatelem jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, mieć pełne prawa obywatelskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz spełnić wymagania dotyczące charakteru w związku z przyszłymi obowiązkami zawodowymi. 
Kandydat na urzędnika musi znać biegle angielski i francuski – dwa oficjalne języki UE. Potrzebne jest również wyższe wykształcenie oraz dobra znajomość tematyki unijnej. 

Zgodnie z unijnymi przepisami, bezpośrednio nabór i weryfikację kandydatów na unijnych urzędników prowadzi Biuro Konkursowe Komisji Europejskiej. To Komisja decyduje o warunkach konkursu i publikuje jego szczegóły. Egzaminy konkursowe zostaną przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap zostanie zorganizowany w Polsce przez specjalną delegację UE. Będą to testy merytoryczne oraz potwierdzające znajomość języków. Osoby, które przejdą ten etap, pojadą do Brukseli na rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą konkretnej specjalizacji, która będzie wykorzystana w przyszłej pracy.

Nabór będzie prowadzony stopniowo, przez kilka lat – tyle zajmie przygotowanie nowych miejsc pracy. 

- Wobec tego pozostaje mi tylko życzyć naszym przyszłym absolwentom administracji o specjalności „integracja europejska i polityka regionalna” powodzenia na egzaminach i zrobienia kariery zawodowej w zjednoczonej Europie. 


Rozmawiała Anna Sacewicz


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.