ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


Inauguracji towarzyszyła wystawa, przygotowana przez bibliotekę WSZiA, "Zamojskie tradycje akademickie"

 

Dr Renata Kopyść otrzymała nagrodę założyciela za obronę pierwszego doktoratu w naszej uczelni.

Uroczyste ślubowanie przedstawicieli studentów pierwszego roku.

Prof. dr hab. Jacek Szlachta

  

VI inauguracja roku akademickiego 2002/2003

VIVAT ACADEMIA, 
VIVAT PROFESSORES !

 Już po raz szósty w murach Wyższej szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu zabrzmiał uroczysty Gaudeamus Igitur, którym 24 października władze i studenci WSZiA inaugurowali nowy rok akademicki, wieńczący obchody 5-lecia uczelni. 

Uroczystości rozpoczęły się, jak co roku, mszą św. celebrowaną przez biskupa pomocniczego ks. dr. Mariusza Leszczyńskiego w zamojskiej Katedrze. Podczas uroczystości studenci WSZiA złożyli dary ołtarza w postaci chleba i wina, kwiatów i ornatu. Po błogosławieństwie, uczestnicy Eucharystii przeszli ulicami miasta do budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a, gdzie w samo południe rozpoczęła się druga część uroczystości. 

W licznych przemówieniach inauguracyjnych podkreślano, jak ważna jest rola tej największej w regionie zamojskim uczelni. Placówki co prawda młodej, ale bogatej w osiągnięcia. Dotychczasowe starania pracowników uczelni zostały docenione nie tylko przez środowisko zamojskie. 

Obecny na uroczystości Krzysztof Daszyński, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odznaczył państwowymi Krzyżami Zasługi: złotym - prodziekana dr. Andrzeja Pakułę, srebrnymi - prodziekana mgr. inż. Bogdana Kawałko i kanclerza dr. inż. Jana Andreasika oraz brązowym - kierownika administracji mgr. inż. Andrzeja Łygasa. 

Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, medalami „Scholae Amicis” odznaczono osoby, które odegrały znaczącą rolę w życiu uczelni. Medale otrzymali: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka–Wyrzykowska, prof. dr hab. Jerzy Dietl, prof. dr hab. Jan Sulmicki, prof. dr hab. Krzysztof Stępnik, prof. dr hab. Stanisław Paszczyński, Hermann Josef Pelgrimm, dr Olgierd Łunarski.

Kanclerz i rektor również ufundowali nagrody dla: prodziekana dr. Andrzeja Pakuły – za kreowanie niestandardowych przedsięwzięć dydaktycznych, dr. Wojciecha Orłowskiego – za zainicjowanie działalności i organizację studenckiego ruchu naukowego, mgr Sabiny Barczyk – za niestandardowe metody nauczania języka niemieckiego. 

Z okazji 5-lecia nagrody założyciela uczelni otrzymali: rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski – za wykreowanie periodyku naukowego „Zamojskie Studia i Materiały”, prodziekan mgr inż. Bogdan Kawałko – za kierowanie procesem przygotowania i organizacji studiów podyplomowych, prorektor dr Mieczysław Kowerski – za kierowanie projektem naukowo–badawczym „Badanie nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim”, mgr Małgorzata Bzówka – za redagowanie biuletynu informacyjnego WSZiA „Nasze Forum”, dr Renata Kopyść – za obronę pierwszego doktoratu wśród pracowników dydaktycznych.

Czymże jednak byłaby inauguracja bez udziału studentów?
To przecież oni tworzą atmosferę uczelni, która bez nich nie mogłaby funkcjonować. Władze WSZiA, chcąc docenić ich starania, ufundowały kilka rodzajów stypendiów. I tak: stypendium „Na dzień dobry” otrzymali: Agnieszka Korkosz (fizjoterapia dzienna), Justyna Stępka (fizjoterapia dzienna), Marcin Błaszczak (informatyka i ekonometria dzienna), Paweł Piętal (informatyka i ekonometria dzienna). 

Nagrodę dla najlepszego sportowca otrzymała Wioletta Spychalska, dwukrotna wicemistrzyni lekkoatletyki w Międzynarodowych Mistrzostwach Akademickich w Krakowie i w Mistrzostwach Juniorów w Zamościu. Nagrody wręczono również studentom zaangażowanym w ruch naukowy: Małgorzacie Kukiełce i Jackowi Rozsypałowi, oraz starostom poszczególnych grup wykładowych: Piotrowi Dołba, Ewie Borys, Aleksandrowi Nowakowi, Renacie Fłakowskiej, Iwonie Rej, Barbarze Gliwskiej, Marcinowi Margolowi. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji nie zapomina także o swoich absolwentach. Podczas inauguracji wyróżniono niektórych z nich za ich dotychczasowe osiągnięcia. Nagrody (w postaci miniaturki berła rektorskiego) za prace dyplomowe otrzymali: Jacek Pufelski, Dorota Walas, Łukasz Kniaź, Ewa Węcławik, Marcin Janeczko, Małgorzata Dusznik, Justyna Zwolak. 

Wśród nagrodzonych absolwentów znalazły się osoby, które przez okres studiów uzyskiwały wysoką średnią ocen i obroniły pracę dyplomową na ocenę bardzo dobrą. Otrzymali oni z rąk rektora dyplomy z wyróżnieniem w kolorze błękitnym. Są to: Anna Burda, Piotr Chęć, Joanna Giruć, Jacek Pufelski, Małgorzata Gancarz, Jarosław Bielak, Cezary Szymański. 

Najważniejszą częścią inauguracji roku akademickiego jest immatrykulacja studentów I roku. Studenci, którzy uzyskali największą ilość punktów w konkursie świadectw, podczas rekrutacji odebrali z rąk dziekana WSZiA prof. Zbigniewa Mitury indeksy. 

Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich studentów I roku złożyli: Marcin Błaszczak (informatyka i ekonometria), Olga Didiw (fizjoterapia), Dominika Gieroś (administracja), Daniel Kierepka (informatyka i ekonometria), Agnieszka Korkosz (fizjoterapia), Katarzyna Nowosad (administracja), Paweł Piętal (informatyka i ekonometria), Justyna Stępka (fizjoterapia), Krzysztof Ujma (informatyka i ekonometria), Emilia Wojcieszko (ekonomia). 

Uroczystość w gmachu Collegium Novum zakończył wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dr. hab. Jacka Szlachtę ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor zapoznał zebranych z szansami, jakie stwarzają Polsce fundusze strukturalne i fundusz spójności Unii Europejskiej. 
 

Anna Sacewicz


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.