ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 

AKCJA JEAN MONNET POLSKA

8 października 2002 roku w Collegium Novum WSZiA w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia 198 certyfikatów uczestnikom wykładów prowadzonych w ramach Programu Phare – Akcja Jean Monnet – Polska.  Jest to siódma edycja programu, jaki prowadzi Komisja Europejska we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Celem programu, podobnie jak w latach ubiegłych, jest wsparcie nauczania i badań problematyki integracji europejskiej oraz pomoc w organizacji studiów europejskich na uniwersytetach i szkołach wyższych.

Projekt pt. „Podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania Unii Europejskiej w kontekście zewnętrznej (wschodniej) granicy celnej Unii Europejskiej” złożony przez WSZiA – Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, obejmuje ćwiczenia i wykłady w ilości 60 godzin.  W roku akademickim 2001/2002 zajęcia prowadzone były dla studentów na trzech kierunkach: ekonomia, administracja i informatyka z ekonometrią.

Koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jean Monneta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Zajęcia prowadzili również prof. dr hab. Jacek Szlachta, a także dr Adam Ambroziak

Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące: Unii Gospodarczo Walutowej (kryteria z Maastricht), Wspólnego Rynku i stref wolnego handlu (Jednolity Akt Europejski), Wspólnej Polityki Rolnej (Reforma Mac Sherry, Agenda 2000), Instytucji Europejskich (Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy), Białej Księgi, Funduszy Strukturalnych i Funduszu Kohezji, Traktatu z Maastricht i Amsterdamu oraz Układu z Schengen, Polityki Regionalnej Unii Europejskiej.

Było to jednocześnie zakończenie cyklu wykładów w ramach wspomnianego wcześniej projektu.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.