ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ

  

Z posiedzenia Senatu - (17 września 2002 r.)

Zasłużeni dla uczelni - uhonorowani medalem Scholae Amicis

Senat jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji Katedry Finansów i Bankowości. Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Jerzy Węcławski.

W związku z powołaniem nowej Katedry, prof. dr hab. Wacław Grzybowski zgłosił wniosek o zmianę dotychczasowej nazwy Katedry Nauk Ekonomicznych na Katedrę Ekonomii. Wniosek został zaakceptowany przez Senat.

Zatwierdzono zmiany w planach i programach studiów na rok akademicki 2002/2003. Wprowadzono projekty - jako nową formę zajęć – w semestrze zimowym 2002/2003 pilotażowo tylko na kierunku ekonomia. W następnym semestrze zostaną wprowadzone również na pozostałych kierunkach.

Senat przyjął i zatwierdził zmiany w Regulaminie studiów licencjackich Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, zgodnie z uwagami przesłanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe przedstawiło Senatowi ofertę Studiów Podyplomowych na rok akademicki 2002/2003, w tym jedenaście nowych kierunków: administracja publiczna, Akademia Handlu Zagranicznego, edukacja regionalna – dziedzictwo regionu, integracja europejska – polityka regionalna, ochrona i kształtowanie środowiska, pedagogika ogólna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na poziomie lokalnym, ,bezpieczenia gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi, glottodydaktyka – nauczanie języka obcego, polityka zdrowotna. Senat jednogłośnie zaakceptował programy nowych kierunków studiów podyplomowych.

J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski wystąpił z wnioskiem do Senatu o nadanie medalu „Scholae amicis” osobom szczególnie zasłużonym dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek i postanowił nadać medal następującym osobom: prof. dr hab. Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, prof. dr hab. Jerzemu Dietlowi, prof. dr. hab. Janowi Sulmickiemu, prof. dr. hab. Stanisławowi Paszczyńskiemu, prof. dr. hab. Krzysztofowi Stępnikowi, nadburmistrzowi miasta Schwäbisch Hall Hermanowi Josefowi Pelgrimowi, dr. Olgierdowi Łunarskiemu.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.