ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ


 

 

 

 

 


  

Non scholae, sed vitae discimus Seneka

STRATEGIA UCZELNI W 5-LECIU

Siłą uczelni, która rozwijała się od „zera”, byli i są jej studenci, mieszkańcy Zamościa i regionu. Od samego początku uczelnia dysponowała olbrzymim kapitałem rynkowym. Ten kapitał został w ciągu całego 5-lecia utrwalony. 

Dziś nasi absolwenci studiów licencjackich zostają nadal w uczelni. Podejmują studia magisterskie dzięki porozumieniu konfederacyjnemu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mogą kontynuować studia również w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Utworzone w uczelni Centrum Badawczo-Szkoleniowe zaoferowało absolwentom bogatą ofertę studiów podyplomowych. Absolwenci i studenci utworzyli swoje Stowarzyszenie, które stwarza możliwości organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Ten kapitał zwany inaczej „kapitałem relacyjnym” stanowi główny cel naszego oddziaływania marketingowego, uruchamiania nowych przedsięwzięć innowacyjnych, nowych kierunków studiów i nowych specjalności.

Należy również zauważyć iż około 70 proc. naszych studentów studiuje w trybie zaocznym. Tym samym kształcimy kadry przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej w regionie, przyczy-niając się bezpośrednio do podnoszenia jakości i efektywności zarządzania tymi organizacjami.

Władze uznały, że misją nowej uczelni w warunkach wprowadzania zasad gospodarki rynkowej i uruchomienia procesów akcesyjnych do Unii Europejskiej jest:

 • stworzenie w regionie zamojskim silnego ośrodka edukacyjnego na poziomie akademickim, zajmującego się transferem wiedzy do praktyki zarządzania organizacjami gospodarczymi, administracyjnymi i społecznymi,

 • przygotowanie kadr do wykonywania zadań menedżerskich w warunkach współczesnej gospodarki globalnej,

 • pełnienie roli kulturotwórczej, animatora przedsiębiorczości, integracji środowisk gospodarczych, inicjatora przedsięwzięć proeuropejskich, kreatora rozwoju regionalnego.

Aby misję tę zrealizować w ośrodku, w którym nie działała żadna samodzielna uczelnia wyższa, należało pozyskać kadry. Od samego początku uczelnia nawiązała naturalną współpracę z założycielem, tj. Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kadra akademicka ośrodka rzeszowskiego wraz z kadrą akademicką uniwersytetów lubelskich tworzyły i nadal tworzą podstawowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. W 2000 roku uczelnia podpisała umowę konfederacyjną z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowa ta stwarza szersze możliwości przygotowania własnej kadry naukowej. Umowa zabezpieczyła również drożność studiów na poziomie magisterskim. Duży procent naszych absolwentów może kontynuować studia w tym trybie. 

Zorganizowanie stabilnego zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni to podstawowy cel strategiczny, który został osiągnięty dzięki osobistemu zaangażowaniu się prof. Tadeusza Pomianka, prof. Wacława Grzybowskiego, prof. Ryszarda Orłowskiego, wicekanclerza Janusza Różyckiego, prof. Wiesława Kamińskiego i prof. Andrzeja Kwolka.

Na starcie uczelnia nie dysponowała własnymi lokalami. W ciągu pięciu lat został wybudowany „kampus” na 1300 miejsc dydaktycznych (6 auli wykładowych, 13 sal ćwiczeniowych, 7 laboratoriów komputerowych). Urządzono nowoczesne biura administracyjne oraz gabinety dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Uczelnia posiada bibliotekę oraz uczelnianą sieć komputerową z dostępem do Internetu. Administracja uczelni pracuje w zintegrowanym systemie ewidencji dokumentacji. Głównym architektem naszej uczelni jest Pani Urszula Pomianek, która zaangażowała się nie tylko w jej budowę, ale również w ratowanie zabytkowej substancji miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Główną przewagą konkurencyjną uczelni lokalnej jest wysoka jakość kształcenia. Od samego początku wdrażano w niej system procedur obsługi procesu dydaktycznego. Główne działy administracji obsługujące studentów i pracowników: dziekanat, tok studiów, kwestura i dział kadr pracują w zintegrowanym systemie komputerowym. Na sprawność obsługi administracyjnej składa się cały system procedur prawnych, regulaminów, zarządzeń itp. Nad prawidłowością tego systemu od 5 lat czuwa radca prawny dr Olgierd Łunarski. Należy tu podkreślić dużą rolę założyciela uczelni. Wiele szczegółowych procedur, regulaminów i innych aktów prawnych dotyczących prawidłowego funkcjonowania poszczególnych typów działalności, było przejmowanych bezpośrednio z uczelni rzeszowskiej. Prawidłowe funkcjonowanie systemu administracyjnego to zasługa profesjonalnej i stabilnej kadry: wicekanclerza Janusza Różyckiego, kwestor Anny Ciebiery, kierownika administracyjnego Andrzeja Łygasa, kierowników dziekanatu- 
Małgorzaty Giedzińskiej i Agnieszki Linek, kadrowej Grażyny Cichosz, kierownik toku studiów Lidii Górecznej. Ukoronowaniem wieloletniej pracy administracji uczelni było uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2000.

Uczelniany system jakości to również wdrożone procedury kontroli jakości prowadzonego procesu dydaktycznego. W uczelni wdrożono ankietowy system oceny współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych ze studentami, ankietowy system oceny funkcjonowania uczelni przez absolwentów i inne narzędzia sprzężenia zwrotnego z klientami. System jakości został skonstruowany zgodnie z koncepcją „organizacji uczącej się”. Wdrożeniem systemu zajmują się pełnomocnicy ds. jakości: prorektor Mieczysław Kowerski i specjalista ds. prawnych Jarosław Harczuk.

Kapitał organizacyjny uczelni to również ciągle rozwijana i doskonalona sieć komputerowa, obsługiwana przez administratora Mirosława Madeja. Studenci i pracownicy mają dostęp do ok. 200 komputerów, nowoczesnego oprogramowania i uczelnianych zasobów. Doskonalona jest komunikacja przez własne witryny www.wszia.edu.pl

Prawidłowo funkcjonująca uczelnia regionalna to uczelnia wykonująca prace naukowe, ekspertyzy i doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych i instytucji regionu. W naszej uczelni powołano do tego celu Centrum Badawczo-Szkoleniowe, kierowane przez dyrektora Bogdana Kawałko. Centrum organizuje również podyplomowe studia. W okresie 5 lat działalności zorganizowano wiele konferencji, seminariów, wykładów otwartych. Centrum koordynuje działalność wydawniczą. Uczelnia wpisuje się również w realizację celu strategicznego rządu polskiego, jakim jest integracja z Unią Europejską. Zorganizowane w CBS Regionalne Centrum Informacji Europejskiej prowadzi szeroką działalność promocyjną w regionie.

Podmioty gospodarcze, instytucje, organy administracji publicznej mogą korzystać z badań koniunktury gospodarczej i innych programów badawczych. Wyniki badań publikowane są w biuletynie społeczno-gospodarczym „Barometr regionalny”. Barometr redagują: prof. Jacek Szlachta, prof. Ryszard Orłowski, dr Mieczysław Kowerski, dr inż. Jan Andreasik, mgr inż. Bogdan Kawałko.

Centrum Badawczo-Szkoleniowe z powodzeniem realizuje wiele grantów w ramach programów Unii Europejskiej. Naszym celem strategicznym jest, aby CBS stało się czołowym koordynatorem programów przedakcesyjnych i akcesyjnych w województwie lubelskim.

Nasza uczelnia jako uczelnia niepaństwowa, czyli pozbawiona dotacji budżetowych na działalność statutową musi sama zabiegać o klientów na silnie konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. Istotne jest tu dostosowanie oferty uczelni do ciągle zmieniającego się zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem. Uczelnia rozpoczęła działalność oferując studentom trzy kierunki: ekonomia, administracja i informatyka z ekonometrią. W ubiegłym roku uzyskaliśmy zgodę MENiS na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku fizjoterapia. Wdrażane są nowe specjalności na poszczególnych kierunkach studiów oraz rozszerzana jest oferta studiów podyplomowych. Kontynuowana jest strategia dywersyfikacji. Przygotowywane są dokumentacje na nowe kierunki. Zespołem nowych przedsięwzięć kieruje od 2000 roku prorektor Mieczysław Kowerski.

Uczelnia od samego początku realizowała swą misję dt. pełnienia roli miejskiego i regionalnego ośrodka kultury. Cyklicznie organizowane studenckie juvenalia pod nazwą „Wiosna Studencka” to duża impreza kulturalna o zasięgu regionalnym. W aulach uczelni odbywają się odczyty środowiskowej imprezy „Sacrofilm”. Cyklicznie organizowane są tzw. wykłady otwarte zaproszonych intelektualistów, przeznaczone dla szerokiej publiczności miasta i regionu. W uczelni wydawane jest pismo „Nasze Forum”. Trafia ono również do wszystkich naszych absolwentów. W dniu inauguracji szóstego roku akademickiego ukaże się 15. numer tej gazety. Uczelnia często gości na łamach regionalnej prasy i innych mediów. Świadczy to o wysokiej aktywności pracowników działu marketingu, którym przewodzi Małgorzata Bzówka. Dział marketingu utrzymuje bliski kontakt ze szkołami średnimi naszego regionu. Dla młodzieży szkół średnich organizowane są konkursy, „Dni Otwarte Uczelni”, sesje gier symulacyjnych. Dla młodzieży szkół średnich otwarte są laboratoria komputerowe, a w sezonie wakacyjnym organizowana jest „kawiarenka internetowa”.

Nowe przedsięwzięcia kulturalne to organizacja wystaw. W „Galerii Akademickiej” goszczą artyści, pisarze, poeci, hobbyści. Galerię prowadzi dyrektor biblioteki Danuta Kawałko.

Co roku pomnażane są zasoby uczelnianej biblioteki. Studenci korzystają z komputerowego systemu wyszukiwania PROLIB. Biblioteka prenumeruje ponad 50 tytułów czasopism naukowych. Posiada również zasoby „elektroniczne” czasopism. Obsługą biblioteki kieruje Dorota Margol. Celem strategicznym jest uczynienie z biblioteki kluczowego dla uczelni ośrodka informacji naukowej.

Aby uczelnia stała się „oknem na świat” Zamojszczyzny, rozwijana jest współpraca międzynarodowa. Studenci zaczynają wyjeżdżać na studia do uczelni niemieckich, belgijskich, irlandzkich. Służy temu wdrożony w uczelni system ECTS i prowadzona w szerokim zakresie nauka języków obcych. Studenci mają duże możliwości uzyskiwania różnorodnych certyfikatów znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Centrum Języków Obcych i współpracą międzynarodową kieruje Marcin Marzęta. Celem strategicznym jest nawiązanie takiej współpracy międzynarodowej, aby umożliwić studentom studia naprzemienne, a pracownikom udział w międzynarodowych badaniach naukowych. 
Przed uczelnią po pięciu latach funkcjonowania stoją nowe wyzwania. Zbudowane zostały podstawy. WSZiA zajmuje coraz wyższą pozycję w rankingach. Następuje rozwój własnej kadry naukowej.

Na kolejne lata funkcjonowania władze uczelni w porozumieniu z założycielem wyznaczają kolejne kierunki strategiczne:

 1. Zbudowanie własnej bazy laboratoryjnej do prowadzenia zajęć na kierunku fizjoterapia.

 2. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego pełną komunikację student-pracownicy dydaktyczni-administracja szkoły.

 3. Utworzenie sieci regionalnych powiązań z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organami samorządowymi celem lepszej identyfikacji potrzeb oraz dostosowania oferty uczelni.

 4. Prowadzenie badań naukowych, opracowań i ekspertyz na rzecz podmiotów gospodarczych i organizacji regionu.

 5. Uczestnictwo w międzynarodowych programach dydaktycznych i naukowych. 

 6. Ukształtowanie zespołu własnej kadry naukowej ze stopniem naukowym doktora.

 7. Uzyskanie uprawnień magisterskich.

 8. Wybór aliansów strategicznych umożliwiających uczelni funkcjonowanie i rozwój w warunkach niekorzystnych tendencji demograficznych i rynkowych.

W dniach jubileuszu 5-lecia należy postawić pytanie, czy strategia uczelni została zrealizowana? Odpowiedzi na to pytanie udzieliły audyty Ministerstwa Edukacji Narodowej i firmy KEMA, w wyniku których uczelnia uzyskała zezwolenie na kolejne lata funkcjonowania oraz międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000. 

Dziękuję Opatrzności Bożej za pięcioletnią opiekę nad wszystkimi pracownikami, organizatorami i studentami, których drogi wiodły do wspólnego miejsca, do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
Kanclerz
Dr inż. Jan Andreasik 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć,  Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.