ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Studia podyplomowe

Finał matematyki

62 osoby ukończyły drugą już z kolei edycję podyplomowych studiów matematyki z elementami informatyki. W uroczystym wręczeniu świadectw ukończenia tego cyklu, 22 czerwca 2002 roku w Collegium Novum uczestniczyli: J.M. Rektor WSZiA prof. zw. dr hab. Ryszard Orłowski, prodziekan mgr inż. Bogdan Kawałko, dyrektor CBS, prof. dr hab. Jan Kurek-kierownik studiów, mgr Józef Sroka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu, mgr Irena Ołtuszyk i mgr Leszek Bober, nauczyciele informatyki oraz Danuta Błachuta-koordynator studiów w CBS.

Prowadzący uroczystość kierownik studiów prof. dr hab. Jan Kurek złożył podziękowanie rektorowi i prodziekanowi za inicjatywę zorganizowania w WSZiA podyplomowych studiów matematyki, które cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli z całego regionu. Dotychczas ukończyło je 168 absolwentów. 

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński, prof. dr hab. Jan Kurek, prof. dr hab. Józef Tabor, prof. dr hab. Wiesław Zięba, dr Piotr Pusz oraz wyróżniający się informatycy i nauczyciele: mgr Barbara Kuczmowska, mgr inż. Mirosław Madej, mgr Irena Ołtuszyk i mgr Leszek Bober. Należy z uznaniem podkreślić duże zaangażowanie wykładowców i słuchaczy oraz jednocześnie bardzo dobrą atmosferę na zajęciach i postawę wzajemnego szacunku, zrozumienia i życzliwości. Ważną rolę dla podtrzymania dobrej atmosfery w trakcie studiów odgrywały starościny grupy - Anna Modzelewska i Ewa Sroka. Należy zaznaczyć, że wszyscy absolwenci uzyskali ogólne wyniki ukończenia studiów bardzo dobre i dobre.

Rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski w swoim wystąpieniu wskazał ogólne zadania studiów podyplomowych, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji, pogłębienie wiedzy, nabycie umiejętności zawodowych i umożliwienie uzyskania nowych specjalności. Ponadto przedstawił osiągnięcia uczelni w okresie jej 5-letniej działalności w zakresie kształcenia, umożliwiania słuchaczom zdobycia wysokich kwalifikacji i upowszechniania wiedzy. Podkreślił również dokonania w zakresie rozbudowy bazy lokalowej i infrastruktury informatycznej uczelni, które w dalszym ciągu będą kontynuowane. Rektor stwierdził także, że uczelnia utrzymuje bardzo ścisłe więzi ze społecznością lokalną. Poinformował o prowadzonych staraniach, by w zamojskiej WSZiA uruchomione zostały pełne studia magisterskie.

Prodziekan Bogdan Kawałko przedstawił dynamiczny rozwój studiów podyplomowych w uczelni w okresie 3 lat ich funkcjonowania, prowadzonych na 13 kierunkach, które ukończyło łącznie 931 absolwentów. Ponadto mówił o zamiarach znacznego rozszerzenia oferty w zakresie uruchomienia nowych kierunków studiów podyplomowych, co ma nastąpić w najbliższym czasie.

W głównej części uroczystości rektor wręczył 62 absolwentom świadectwa i dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, natomiast prodziekan-upominki książkowe wszystkim absolwentom.

Następnie głos zabrała absolwentka Kazimiera Mandziuk, dyrektor Gimnazjum Publicznego w Tarnawatce

- W imieniu wszystkich słuchaczy podyplomowych studiów matematyki z przyjemnością dziękuję tym, którzy pozwolili nam zamknąć kolejną chlubną kartę naszego życia i cel, który rok temu został nakreślony z pełnym sukcesem dzisiaj osiągnęliśmy. Matematyka to sztuka, a sztuki nauczyć mogą tylko mistrzowie.

Nasi wykładowcy byli tymi mistrzami, dzięki prof. Janowi Kurkowi, który zadbał o kadrę i wysoki poziom zajęć. Mistrz prof. Józef Tabor ze swoją topologią ciągle mobilizował do pracy.On nam wierzył, ale nas sprawdzał, bądź to na liście obecności, bądź przy tablicy. Pamięci pozazdrościć mu mógł każdy z nas. Żadne zadanie z pracy domowej nie umknęło jego uwagi, a definicje i twierdzenia trzeba było recytować jak wiersze.

W swoim żywiole wśród średnich, median, prostych regresji prowadził zajęcia prof. Wiesław Zięba i ta jego systematyczność, żadnych spóźnień i zbędnych przerw, żadnych pytań na egzaminie, tylko liczenie, przy którym kalkulator wysiadał. Z prawdziwym dostojeństwem uczył zasad bezpieczeństwa sieci komputerowych prof. Wiesław Kamiński i wprowadzał w świat marzeń o oprogramowaniu Vulkan zwłaszcza dyrektorów szkół. 

Mistrzem nad mistrze był prof. Jan Kurek. Zawsze świeżutki, pachnący wiatrem, wytrwały w swoich dążeniach, podtrzymujący nas na duchu, że cel ukończenia studiów jest w naszym zasięgu, ale ambitny i byle jakie stopnie u studentów nie przynosiły mu zadowolenia. Uważał, że jego uczniowie zasługują na więcej i tak mobilizował do pracy, że przestrzeń afiniczną musiał mieć każdy w paluszku. Myślę, że to wytrwałe i systematyczne dążenie do osiągnięcia nakreślonych zadań, którego uczyli nas profesorowie, będą nam towarzyszyć w dalszej pracy.

Będziemy się również starać, aby osiągniętą podczas studiów wiedzę i umiejętności przenieść do naszych szkół, podnosić rangę matematyki i informatyki. Dziękujemy wszystkim prowadzącym i organizującym zajęcia w ramach studiów za to, że przez ten czas stanowiliśmy jedną wielką rodzinę. Zawiązały się przyjaźnie, nastąpiła wymiana doświadczeń zawodowych i osobistych. Życzymy Państwu osiągnięć w pracy naukowej, wielu sukcesów w przekazywaniu wiedzy matematycznej dla kolejnych grup studentów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie absolwenci wręczyli władzom uczelni i kadrze wykładowców kwiaty oraz upominki książkowe. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią i obiadem.

opr. RED


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.