ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne systemy kształcenia w WSZiA

AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Jednym z istotnych ograniczeń rozwoju polskiego eksportu jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry w niektórych grupach przedsiębiorstw, m.in. sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki wyszło więc naprzeciw problemom przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w rozwój swych kadr, zaangażowanych w przygotowanie i realizację transakcji handlu zagranicznego. Zaoferowało nowy instrument wsparcia pn. „Akademia Handlu Zagranicznego”. To w znacznym stopniu ułatwi polskim przedsiębiorcom dostęp do szkoleń w zakresie organizacji i technik handlu zagranicznego, dzięki finansowaniu części kosztów szkolenia.

W trosce o zamojskich przedsiębiorców Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji opracowało stosowny projekt i wniosek, który został skierowany do Ministra Gospodarki. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, bowiem decyzją Akredytacyjnej Rady Programowej uczelnia uzyskała prawo do prowadzenia w Zamościu studiów, studium i kursów w ramach programu „Akademia Handlu Zagranicznego”. 

- Podkreślenia wymaga sama idea wsparcia finansowego, udzielanego w ramach tego programu. Polega ona na zwolnieniu przedsiębiorcy z konieczności ponoszenia całkowitych kosztów uczestnictwa w szkoleniu. W związku z tym cena szkolenia obciążająca przedsiębiorcę będzie pomniejszona o dopłatę ze środków publicznych pochodzących z budżetu Ministerstwa Gospodarki - podkreśla Bogdan Kawałko, prodziekan WSZiA, odpowiadający za organizację Akademii w Zamościu.

Program AHZ tworzony jest w oparciu o istniejące na polskim rynku usług szkoleniowych produkty szkoleniowe, realizowane przez instytucje, które posiadają status instytucji akademickiej lub szkoleniowej, na trzech poziomach edukacyjnych tj.:
- studia podyplomowe
- studium handlu zagranicznego (w wymiarze min. 95 godzin lekcyjnych)
- kursy (w wymiarze min. 6 godzin lekcyjnych).

Tematyka szkoleń przeprowadzonych w ramach Programu „Akademia Handlu Zagranicznego” koncentruje się na następujących zagadnieniach: transakcje handlu zagranicznego, prawne uwarunkowania handlu zagranicznego, marketing w handlu zagranicznym, finansowe zagadnienia handlu zagranicznego, logistyka i transport w handlu zagranicznym, ubezpieczenia w handlu zagranicznym, negocjacje w biznesie międzynarodowym, fundusze strukturalne.

W szkoleniach uczestniczyć może każdy przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku „Prawo działalności gospodarczej”, a także wskazane przez przedsiębiorcę osoby zatrudnione u niego na podstawie umowy o pracę, albo pełniące jakąś inną funkcję w firmie tego przedsiębiorcy. Wysokość dofinansowania na jednego uczestnika stanowi 50 % kosztów danego szkolenia, a łączny limit dofinansowania szkoleń pracowników z jednej firmy wynosi do 12000 PLN. 

Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu uruchamia program szkoleniowy „Akademia Handlu Zagranicznego” od października 2002 roku. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych znawców przedmiotu: naukowców i praktyków z Warszawy, Lublina, Rzeszowa i Zamościa. 

Bliższe informacje w Centrum Badawczo-Szkoleniowym WSZiA w Zamościu ul. Akademicka 4, tel. 6382618 oraz na stronie internetowej uczelni www.wszia.edu.pl/cbs

opr. RED


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.