ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Nowoczesne metody kształcenia

E-szkolenie

E – szkolenie, termin będący tłumaczeniem z angielskiego „e – learning”, oznacza naukę na odległość. Rozwój technologii informatycznych stał się silnym sojusznikiem w upowszechnieniu tej formy kształcenia. Dodajmy, że komputer stał się narzędziem pracy w wielu zawodach, jest coraz powszechniejszy i tańszy, co więcej, jest jednym z elementów wyposażenia współczesnych mieszkań. 

Jeżeli tak, to możliwość komunikowania się przez Internet, a także multimedialne i interaktywne narzędzia, może służyć do zdobywania i wymiany również treści edukacyjnych. Argumentem za wprowadzeniem nowych form nauczania jest także powszechna opinia, że sytuacja na rynku pracy rodzi wzrost konkurencji wśród pracujących, a także potencjalnych pracowników. Pracodawcy uważają, że pracownik konkurencyjny posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jej aktualizowania. A zatem coraz bardziej pożądaną cechą stają się mobilność, elastyczność, szybkość, chęć podnoszenia kwalifikacji, a także umiejętność łączenia wiedzy z różnych dyscyplin.

Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom władze uczelni postanowiły w bieżącym roku akademickim na pierwszym roku zaocznych studiów ekonomicznych wprowadzić tzw. zajęcia projektowe, obejmujące wszystkie wykładane przedmioty. Celem zajęć projektowych jest wzbogacenie umiejętności studentów w zakresie pisania prac kontrolnych, referatów, wykorzystania urządzeń wirtualnych w procesie nauczania oraz wzbogacania wiedzy z realizowanych przedmiotów. Odbycie zajęć projektowych jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu. Nauczanie w ramach zajęć projektowych może być realizowane w formach tradycyjnych (prace testowe, prace kontrolne, referaty) bądź przy wykorzystaniu Internetu. Oprawa multimedialna będzie zróżnicowana np. przekazywanie do wykorzystania w domu bądź laboratorium płyt, krótkich filmów, quizów, symulacji tzw. case study (studia przypadków), danych statystycznych itp. O wyborze formy przesądza charakter przedmiotu, tryb zajęć oraz ich realizacji, uzgodniony i zaakceptowany przez wykładowcę przedmiotu. 

Za pożądane uważamy zwiększenie kontaktu opiekuna grupy projektowej ze studentami przez wykorzystanie formy „czat” – wymiana uwag na forum dyskusyjnym lub e – mailem. 

Dla realizacji m.in. zajęć projektowych uruchomiony będzie serwer ze stronami www, pocztą elektroniczną oraz możliwość organizacji grup dyskusyjnych. Każdy uczestnik zajęć projektowych otrzyma własne konto chronione hasłem.

Pierwsze dwa zjazdy będą poświęcone nabyciu umiejętności potrzebnych do komunikacji. Opiekunowie grup projektowych przygotowują tematy prac projektowych, które przekazują studentom w wersji elektronicznej bądź materialnej.

Prace projektowe będą archiwizowane, kontrolowana będzie też aktywność uczestników grup projektowych, między innymi przez rejestrację komunikacji elektronicznej.

Zajęcia projektowe odbywać się będą w piątki, w godz. 14 – 20 w pomieszczeniach katedr, salach laboratoryjnych, salach ćwiczeniowych, kawiarenkach internetowych, w domu przy komputerze. W tym czasie będzie także otwarta biblioteka uczelni. 

Na koniec pragniemy wyraźnie stwierdzić, że zajęcia projektowe są zajęciami dodatkowymi, bezpłatnymi i nie są realizowane kosztem programu nauczania.

Prodziekan
dr A. Pakuła

Koordynator systemu 
zajęć projektowych
mgr inż. A. Burda


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.