ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Recenzje

Zamojskie Studia i Materiały

Młode uczelnie, do których należy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, z różnym powodzeniem zabiegają o możliwie najwyższe miejsca w hierarchii polskich uczelni. WSZiA czyni to z dużym powodzeniem. Jej Władze bowiem, szczególnie Rektor, prof. dr hab. Ryszard Orłowski, wcześniej m.in. wieloletni, cieszący się dużą sympatią, prorektor UMCS, bardzo umiejętnie, równolegle, kojarzą ze sobą główne nurty aktywności akademickiej - intensywne kształcenie studentów, promowanie nauczycieli akademickich i prowadzenie publikowanych badań naukowych. 

Zamojska Uczelnia, obok publikacji naukowych monografii książkowych, ogłasza drukiem własne czasopismo naukowe "Zamojskie Studia i Materiały". Prof. dr hab. Władysław Ćwik, znany szeroko historyk państwa i prawa, wcześniej współorganizator życia akademickiego UMCS w Lublinie i Rzeszowie, sprawuje funkcję cieszącego się sukcesami redaktora naczelnego ww. czasopisma. Kolegium Redakcyjne tworzą profesorowie zamojskiej Uczelni, zaś jego recenzenci pochodzą z różnych polskich ośrodków naukowych, przede wszystkim jednak z lubelskiego UMCS, z którego wywodzą się twórcy Uczelni. 

Omawiany tutaj periodyk dobrze spełnia rolę naukowej wizytówki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Oryginalna nazwa periodyku nawiązuje jednak do nazw popularnych w polskich środowiskach naukowych "Zeszytów Naukowych". Prezentując wyniki badań uprawianych w zamojskiej Uczelni, podejmuje on dość zróżnicowaną problematykę, mieszczącą się zasadniczo wszakże w granicach prawoznawstwa, zarządzania i ekonomii. 

Jak dotychczas, czasopismo ma charakter półrocznika, od 1999 roku ukazują się rocznie dwa jego numery. Układ wewnętrzny periodyku jest dwuczęściowy: rozprawy i opracowania o charakterze sprawozdawczym (recenzje, polemiki, sprawozdania naukowe, postulaty badawcze, propozycje dotyczące dydaktyki szkoły wyższej). Łamy czasopisma przeznaczone są głównie dla pracowników zamojskiej Uczelni, otwarte są jednak również dla jej krajowych i zagranicznych współpracowników, szczególnie zainteresowanych problemami regionu zamojskiego. 

Warto zauważyć, że zamojska Uczelnia i jej periodyk naukowy nawiązują do starych, bogatych, ciekawych i szczytnych tradycji akademickich Zamościa. To tutaj działała przecież sławna Akademia Zamojska, zrodzona dzięki mecenatowi Hetmana Wielkiego i Kanclerza Jana Zamoyskiego. To tutaj wydawano, m.in. na początku XIX wieku "Dziennik Ekonomiczny Zamojski", profilem ekonomiczno-prawnym poprzedzający podobny profil "Zamojskich Studiów i Materiałów". Ogółem ukazało się 18 zeszytów "Dziennika" i jak dotychczas, 8 numerów wielokrotnie obszerniejszych "Studiów i Materiałów". Wróżąc Uczelni długą i pomyślną przyszłość, można też oczekiwać permanentnych sukcesów "Zamojskich Studiów i Materiałów". 

W swych edytorskich dokonaniach Kolegium redakcyjne nawiązuje także do innych znanych i wysoko cenionych periodyków zamojskich: "Kroniki Powiatu Zamojskiego" przemianowanej później na "Tekę Zamojską", i "Rocznika Zamojskiego" jako organu Zamojskiego Towarzystwa Naukowego.

"Zamojskie Studia i Materiały" mogą być powodem uzasadnionej dumy nie tylko ludzi zawodowo związanych z zamojską Uczelnią. Mogą napawać dumą również osoby powiązane z uczelniami lubelskimi, głównie UMCS, które współtworzyły WSZiA i jej periodyk naukowy. Periodyk ten, utrwalając swoją pozycję wśród czasopism naukowych, dobrze służy wszystkim poszukującym kompetentnych wiadomości o Zamościu, regionie zamojskim, przeobrażanej tam gospodarce, strukturach organizacyjnych i stosowaniu prawa.

Redaktorowi Naczelnemu czasopisma, Kolegium Redakcyjnemu, Autorom i Współautorom "Zamojskich Studiów i Materiałów" życzyć należy dalszego powodzenia i sukcesów, zaś czytelnikom wielu, wielu, bardzo wielu jego równie ciekawych numerów.

Prof. zw. dr hab. Roman Tokarczyk


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.