ISSN 1505-6058

NR 14 MAJ 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Nowa oferta - nowe możliwości

Studia podyplomowe - najlepszy sposób na pozyskanie ciekawej pracy.

Stwierdzenie zawarte w tytule nie jest nowe ani odkrywcze, ale potwierdza się w obecnej rzeczywistości. Czasy, gdy po ukończeniu szkoły średniej czy nawet wyższej i wyuczeniu się konkretnego zawodu mieliśmy zapewnioną pracę na całe życie, skończyły się bezpowrotnie. 

W Stanach Zjednoczonych pracownik zmienia zawód co 10 lat, w Europie trend jest podobny. W krajach, gdzie społeczeństwa nie są mobilne w zakresie nauki nowego zawodu, występują duże problemy z bezrobociem i poważne trudności gospodarcze. To efekt postępu technologicznego i organizacyjnego w gospodarce, globalizacji gospodarki światowej, przyspieszenia procesu zaniku tzw. branż schyłkowych w gospodarce, zmian w podziale pracy, polegających na przesuwaniu produkcji o dużym udziale prac ręcznych i mało zautomatyzowanej do krajów słabo rozwiniętych. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że tendencja jest trwała i dotyczy również Polski.
Instytucje administracyjne i oświatowe w Polsce mają obowiązek szybkiego umożliwienia dużej części społeczeństwa dokonania zmian w kwalifikacjach. Jest to jeden z podstawowych warunków przyspieszenia rozwoju naszej gospodarki i przygotowania, szczególnie młodszej części społeczeństwa, do nowej sytuacji na rynku pracy po wejściu Polski do UE. W naszym regionie zadanie to jest szczególnie ważne, z uwagi na ogromny spadek miejsc w tradycyjnych branżach gospodarki.

WSZiA w Zamościu stworzyła warunki i umożliwia zdobywanie zawodów, które dają szansę na pozyskanie nowej pracy. Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu od trzech lat organizuje studia podyplomowe w nowych specjalnościach, które powstają w gospodarce, oświacie, służbie zdrowia, administracji, bankowości, rolnictwie.

CBS WSZiA prowadzi ciągłą obserwację zmian w strukturze zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i oferuje systematycznie nowe kierunki kształcenia na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, rozpoczęte w ciągu ostatnich trzech lat, w następujących specjalnościach: pedagogika korekcyjna, pedagogika przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przyroda, wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, nauczanie języków obcych, zarządzanie w oświacie, zarządzanie w służbie zdrowia, rachunkowość, finanse publiczne, turystyka. 
Jednocześnie na najbliższy rok akademicki przygotowaliśmy lub przygotowujemy nowe kierunki studiów podyplomowych, w tym między innymi:

PEDAGOGIKA OGÓLNA - kierunek przeznaczony dla absolwentów wyższych szkół niepedagogicznych, którzy pracują lub chcą podjąć pracę w szkolnictwie, a nie mają uprawnień pedagogicznych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W NAUCZANIU - kierunek dla nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu w liceach, jakim jest przedsiębiorczość.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - kierunek dla pracowników administracji samorządowej, biur projektowych, parków narodowych i krajobrazowych, zajmujących się projektowaniem zagospodarowania przestrzennego gmin, powiatów, regionów. Studia są skierowane również do osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, zakładaniem terenów zielonych, parków oraz rewaloryzacją zabytkowych parków i ogrodów. Kierunek ten jest bardzo perspektywiczny, jako że ochrona i tworzenie nowych terenów zielonych postępować będzie w całym cywilizowanym świecie. Region Zamościa i całej Lubelszczyzny jest pod tym względem bardzo atrakcyjnym obszarem.

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI - kierunek dla kadry i pracowników wszystkich szczebli samorządów, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, chcących zdobyć nową specjalizację, bardzo poszukiwaną teraz i w przyszłości - jako projektanci programów i projektów będących podstawą pozyskania środków pomocowych z UE. Studia przygotowują do zarządzania i gospodarowania projektami wg wymogów i procedur UE.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - kierunek dla nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w metodyce nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Zasadniczym celem studiów jest przekazanie wiedzy studentom z zakresu konstruowania optymalnego modelu nauczania języka obcego, w ramach teorii glottodydaktycznych. Program studiów zawiera najnowsze teorie psycholingwistyczne, wyjaśniające istotę procesu przyswajania języka.

TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE - kierowane do osób znających język angielski i niemiecki, ale chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie tłumaczenia: korespondencji i dokumentacji biznesowej, umów handlowych oraz doskonalenie w sztuce tłumaczenia konsekutywnego.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I BANKOWOŚĆ - kierunek dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, analityków finansowych, pracowników służb finansowych i inwestycyjnych firm i instytucji oraz kadr kierowniczych, analityków finansowych i inwestycji finansowych, specjalistów służb kredytowych i gospodarki przemysłowej w bankach. Studia zawierają moduły wiedzy finansowej i inwestycyjnej obowiązujące w UE.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM - kierowane do właścicieli małych i średnich firm, osób odpowiedzialnych w samorządach za aktywizację rynku pracy, pracowników firm doradczych w biznesie. Studenci otrzymają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania, inwestycji, rachunku finansowego, marketingu, potrzebną do prowadzenia małej i średniej firmy w warunkach realnego otoczenia gospodarczego, prawnego, finansowego w Polsce oraz UE.
W końcowym stadium przygotowań są studia podyplomowe na następujących kierunkach:

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA - kierowana do specjalistów izb i urzędów skarbowych oraz specjalistów z firm doradztwa finansowego w związku z ustawowym poszerzeniem zakresu uprawnień egzekucyjnych instytucji skarbowych. Wprowadzone zmiany prawne w prawie skarbowym wymagają od pracowników zawodowo zajmujących się tą problematyką, uzupełnienia wiedzy prawno-finansowej oraz zapoznania się z nowymi procedurami jej wykorzystania w praktyce skarbowej.

AUDYT WEWNĘTRZNY - kierowany do osób pragnących zdobyć nowy zawód w warunkach Polski, uprawniający do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych i innych, zgodnie ze Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Zasady te z mocy prawa obowiązują w Polsce od 01.01.2002 r. w sektorze publicznym. Praktycznie stałym audytem wewnętrznym objęte winny być wszystkie instytucje i firmy, które obracają pieniędzmi publicznymi i pomocowymi z UE. Stwarza to potrzebę szybkiego wyszkolenia dużej grupy audytorów wewnętrznych w Polsce.

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA NA POZIOMIE LOKALNYM - kierowane do pracowników: samorządowych zespołów ds. opieki zdrowotnej, nauczycieli- wychowawców i katechetów odpowiedzialnych za realizację tzw. ścieżki prozdrowotnej, magistrów pielęgniarstwa pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej w szkołach i środowiskach zamieszkania, oddziałów oświaty zdrowotnej sanepidu, realizatorów programu wychowawczego wśród poborowych w wojsku. 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kierowane do pracowników zatrudnionych w samorządach wszystkich szczebli i specjalności tam występujących. Program studiów zawiera moduły prawa administracyjnego, cywilnego, kodeksy postępowania administracyjnego wg aktualnego stanu prawa oraz podaje cały zasób wiedzy niezbędnej do skutecznej pracy w administracji samorządowej.

ADMINISTRACJA I FINANSE PUBLICZNE - kierowane do kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej oraz radnych wszystkich szczebli. Program zawiera wiedzę z zakresu prawa regulującego funkcjonowanie administracji, gospodarki, finansów publicznych i samorządowych, metody programowania polityki rozwojowej państwa i regionów oraz metody i procedury zarządzania administracyjnego, gospodarczego, finansowego na poszczególnych szczeblach funkcjonowania państwa i samorządów. Program zawiera w poszczególnych modułach odniesienia do prawa stosowanego w UE.

AKADEMIA HANDLU ZAGRANICZNEGO - kierowane do kadry przedsiębiorstw z sektora MSP w celu podwyższenia lub nabycia kwalifikacji potrzebnych do przygotowania i realizacji transakcji w handlu zagranicznym. Akademia Handlu Zagranicznego ma ułatwić polskim przedsiębiorcom dostęp do wiedzy w zakresie tematyki organizacji i technik handlu zagranicznego poprzez finansowanie części kosztów szkolenia /do 50% /.

PODSTAWY PRAWNE I GOSPODARCZE w UE - kierowane do nauczycieli, którzy chcą posiąść gruntowną wiedzę o funkcjonowaniu UE w zakresie praw społeczeństwa, podstaw prawa regulującego gospodarkę, finanse. Program studiów zawiera również wiedzę z zakresu zagadnień integracji Polski z UE w okresie przed i po akcesji.

Organizator studiów podyplomowych, CBS WSZiA w Zamościu realizuje studia podyplomowe w oparciu o procedury ISO 9001:2000, jakie w wyniku procesu akredytacji uzyskała nasza Uczelnia w 2002roku.

Podstawowym gwarantem jakości studiów podyplomowych jest wysoki poziom wiedzy, jaką dysponują wykładowcy, oraz treści programowe, przekazywane w programie studiów. Programy nauczania przygotowali wybitni specjaliści w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Są to między innymi: prof. dr hab. Marianna Charzyńska - Gula, prof. dr hab. Barbara Sadownik, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, dr hab. Anna Karmańska, dr hab. Zbigniew Długosz, dr Andrzej Hałasiewicz, mgr Jerzy Lęcznar, dr Józef Łobocki, dr Wojciech Misiąg, mgr inż. Bogdan Kawałko, dr hab. Jan Kurek, dr Krzysztof Kuszewski, dr hab. Jerzy Pańczyk, dr hab. Józef Sowa.

Opr. Jerzy Pomorski 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.