ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ  
Pierwsza edycja podyplomowych studiów matematyki z elementami informatyki zakończona

"Matematyka zawiera nie tylko prawdę
ale i ostateczne piękno - chłodne i surowe,
podobne do piękna rzeźby;
nie odwołuje się do żadnej słabości naszej natury...
majestatycznie czysta o nieskazitelnej doskonałości
na jaką się może zdobyć tylko sztuka
sięgająca najwyższych szczytów."

( Bertrand Russel)

Dwusemestralne Podyplomowe Studia Matematyki z Elementami Informatyki zostały uruchomione w WSZiA z inicjatywy prodziekana Bogdana Kawałko, dyrektora Centrum Badawczo-Szkoleniowego w semestrze letnim 2001 i cieszą się dużym zainteresowaniem nauczycieli z całego województwa lubelskiego. 

Realizowany program naukowy studiów spełnia wszystkie standardy dotyczące tej formy kształcenia. Treści programowe są realizowane w formie 300 godzin wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Poszczególne zagadnienia programu są realizowane w ramach następujących przedmiotów: wstęp do matematyki, algebra, wybrane zagadnienia analizy matematycznej i topologii, matematyka dyskretna, geometria, elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, dydaktyka matematyki, elementy informatyki, laboratorium informatyki i kalkulatory graficzne.

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni i specjaliści poszczególnych dziedzin matematyki legitymujący się kierunkowym dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi z WSZiA, UMCS, Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. zw. dr hab. Wiesław A. Kamiński, prof. dr hab. Jan Kurek, prof.dr hab.Witold Rzymowski, prof. dr hab. Józef Tabor, prof.dr hab.Wiesław Zięba, dr Piotr Pusz oraz wyróżniający nauczyciele i informatycy; mgr Leszek Bober, mgr inż. Barbara Kuczmowska, mgr inż. Mirosław Madej, mgr Jan Sygnowski, mgr Irena Ołtuszyk. Kadra wykładowców studiów podyplomowych była zdolna przekazać aktualną merytoryczną wiedzę w formie przystępnej i zrozumiałej.

Pierwszą edycję Podyplomowych Studiów Matematyki z Elementami Informatyki w dwu grupach; chełmskiej i zamojskiej ukończyło 106 absolwentów. Należy podkreślić wysoki poziom studiów i duże zaangażowanie w studia słuchaczy obu grup. Bardzo dobra atmosfera na zajęciach była nacechowana relacjami wzajemnego szacunku i przyjaźni słuchaczy i wykładowców. Szczególnie ważną rolę dla utrzymania tej wspaniałej atmosfery w ciągu całego okresu studiów odgrywali starostowie grup.

Bogumiła Ryszkiewicz starościna grupy chełmskiej znakomicie z wielkim sercem i pewną ręką sprawowała swoją funkcję tworząc niezapomnianą miłą atmosferę zajęć. Zasłużyła na uznanie słuchaczy i wykładowców.

Podobnie Elżbieta Masicz starościna grupy zamojskiej z wielkim zaangażowaniem i serdecznością wypełniała swoją funkcję troszcząc się o przyjazną atmosferę na zajęciach i spotkaniach swojej grupy.

Drugą edycję Podyplomowych Studiów Matematyki stanowią dwie kolejne grupy zamojskie liczące łącznie ponad 100 słuchaczy.

W przygotowaniu jest nowy kierunek Podyplomowych Studiów Nauczania Matematyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Średniej adresowany do nauczycieli matematyki w szkołach przede wszystkim województwa lubelskiego i podkarpackiego. Program tych studiów będzie profilowany na dydaktykę przedmiotów obejmujących materiał matematyki szkolnej z wyższego stanowiska i konkretnych propozycji dydaktycznych realizacji programu. Dla naszych absolwentów przygotowujemy atrakcyjną ofertę Podyplomowych Studiów Nauczania Matematyki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Średniej po preferencyjnych cenach oraz z możliwością zaliczenia niektórych egzaminów zdanych na ukończonym kierunku PS MZI, co najmniej na ocenę dobrą. 

Prof. dr hab. Jan Kurek
Kierownik Podyplomowych Studiów 
Matematyki z Elementami InformatykiPragnę serdecznie podziękować prodziekanowi Bogdanowi Kawałko za cenną inicjatywę zorganizowania Podyplomowych Studiów Matematyki i powierzenie mi zadania opracowania programu i w konsekwencji kierowania studiami. Jednocześnie bardzo dziękuję Państwu Absolwentom grupy chełmskiej i zamojskiej za wspaniałą atmosferę wzajemnej życzliwości i sympatii, którą obdarowaliście wzajemnie siebie, profesorów i mnie osobiście. W sercu zachowujemy niezapomniane bardzo miłe wspomnienia z zajęć i spotkań z grupą chełmską i zamojską.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.