ISSN 1505-6058

NR 13 MARZEC 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  
Matematycy na "5"

Ponad 100 absolwentów podyplomowych studiów "Matematyki" oraz "Matematyki z elementami informatyki" zakończyło naukę w semestrze zimowym. Uroczystości wręczenia dyplomów odbyły się 9 i 10 lutego 2002 roku w Chełmie i Zamościu. Z rąk prodziekana Bogdana Kawałko prymusi otrzymali nagrody rzeczowe, zaś upominki książkowe pozostali absolwenci. Zrealizowane kierunki studiów matematycznych ocenione zostały niezwykle wysoko zarówno przez słuchaczy, wykładowców jak i władze Uczelni.

Pierwsza w historii WSZiA uroczystość zakończenia podyplomowych studiów poza siedzibą Uczelni odbyła się w Chełmie 9 lutego 2002 roku. Dyplomy ukończenia Podyplomowych Studiów Matematyki z Elementami Informatyki otrzymało 48 absolwentów. Uroczystość odbyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym. 

Podyplomowe Studia Matematyki z elementami informatyki w Chełmie uruchomione zostały przed rokiem z inicjatywy ówczesnego Dyrektora ODN Mariana Bobera. Wspólny wysiłek przede wszystkim organizacyjny sprawił, iż studia rozpoczęło 50 słuchaczy głównie z regionu chełmskiego. Nie udało się wówczas zorganizować drugiego planowanego kierunku - Pedagogiki Przedszkolnej. 

Uroczystość prowadził prof. dr hab. Jan Kurek - kierownik naukowy tego kierunku i jednocześnie wykładowca. Obecni byli także: pani Ewa Bodio, dyrektor IV LO i gospodarz obiektu, prof. Wiesław Zięba, wykładowca MZI, wspomniany już dyr. Marian Bober oraz pani Joanna Szłowieniec, odpowiedzialna za przygotowanie obiektu LO do zajęć.

Grupa Chełmska uzyskała średnią ocen nieco ponad czwórkę. Najwyższe średnie uzyskali: Piotr Mazur, Lidia Jędrzejewska oraz Krzysztof Kubiak. 
Studia ocenione zostały przez słuchaczy MZI na 4,73 w 6-stopniowej skali ocen. Najwyżej oceniono organizację zajęć, obsługę administracyjną i techniczną na 5,3 oraz poziom i sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców /5,14/. Przy czym najwyższe oceny wśród wykładowców otrzymał prof. Jan Kurek oraz prof. Wiesław A. Kamiński. Walor praktyczności studiów oceniono na 4,5 zaś warunki lokalowe na 4,0.

Na zakończenie studiów słuchacze MZI swoje uznanie dla Kierownika Naukowego tego kierunku wyrazili w niekonwencjonalny sposób - w formie wiersza. Wiersz ten jest zarazem dobrą ilustracją atmosfery w jakiej prowadzone były zajęcia:


"To jest laurka dla Profesora Kurka"

Już wszedł, już chwycił kredę,
już wykład zaczyna.
Matematycznych czarów wybiła godzina.
W przestrzeni afinicznej sprawnie się porusza,
kreśli wzory, wykresy, do myślenia zmusza.
Czasami czeskim słowem powie coś do śmiechu
ten tytan pracy, studentom nie daje oddechu.
Liczy w lot, pisze szybko,
jeszcze szybciej mówi
i bywa, że się czasem biedny student zgubi.
Wtedy żartem swój wykład profesor okrasi
i znowu się studentowi w głowie rozjaśni
Więc w głąb matematyki dajesz chętnie nurka.


Tak dzieje się na wykładach - profesora Kurka
Z wyrazami głębokiego szacunku,
szczerego podziwu i wdzięczności
i nadzieją na poczucie humoru Pana Profesora
te niezdarne rymy ofiarowują studenci
Podyplomowych Studiów Matematyki
z Elementami Informatyki 
Grupa Chełmska

Zarówno słuchacze jak i wykładowcy podkreślali znakomitą atmosferę, jaka panowała podczas trwania studiów. Złożył się na nią zarówno przyjazny stosunek wykładowców do słuchaczy jak i osobowość starościny roku i jednocześnie autorki cytowanego wiersza. Bogumiła Ryszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Weremowicach, łącząc zdolności organizatorskie z zaletami ducha, potrafiła zarządzać grupą w sposób bezkonfliktowy.

W uroczystościach zakończenia Podyplomowych Studiów Matematyki, które odbyły się w szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu, udział wzięli obok Prodziekana WSZiA Bogdana Kawałko oraz prof. dr hab. Jana Kurka, kierownika naukowego tego kierunku; prof. zw. dr hab. Wiesław A. Kamiński, prof. dr hab. Wiesław Zięba oraz dr Piotr Pusz.

Nagrody za najlepsze wyniki w nauce, najwyższe średnie uzyskane ze wszystkich egzaminów otrzymali: Dariusz Druzic, Joanna Wójtowicz oraz Stanisław Król. Kierunek ukończyło 58 osób

Wiele ciepłych słów pod adresem wykładowców, zwłaszcza prof. Jana Kurka skierowała, podczas swojego wystąpienia, starościna roku Elżbieta Masicz. Podkreślała przede wszystkim wysoki poziom merytoryczny wykładów, atmosferę zrozumienia i sympatii, jaka panowała w czasie trwania zajęć oraz sprawność organizacyjną. 

Marian Kurzyna, dyrektor Szkoły Podstawowej w Biłgoraju zwracał uwagę na niezwykle wysoki poziom kadry naukowej. Matematykę ukończoną w Zamościu ocenił najwyżej spośród pięciu kierunków studiów podyplomowych jakie dotychczas ukończył.
Władysław Molas

Władysław Molas


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.