Jaka przyszłość czeka nas w Unii?


Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Świadomy wybór

Autor: Adolf Wituch

Ok. 2 tysięcy mieszkańców naszego regionu wzięło udział w trzech projektach szkoleniowych, realizowanych przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej. Projekty finansowane były z funduszy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Od ponad roku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu działa Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (RCIE). Centrum udziela mieszkańcom regionu informacji na temat szans i zagrożeń wynikających z przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Profesjonalna i rzetelna informacja jest niezbędna, aby mieszkańcy mogli dokonać świadomego wyboru w zbliżającym się referendum na temat wejścia do Unii. RCIE stara się wyjść z propagowaniem wiedzy poza mury uczelni, w której ma swoją siedzibę. Stąd też realizuje kolejny projekt obejmujący cykl szkoleń i seminariów adresowanych do uczniów, przedstawicieli samorządów i rolników. 
Aby pozyskać środki na ten projekt RCIE złożyło do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie trzy wnioski o sfinansowanie realizacji Programu Informowania Społeczeństwa. Po weryfikacji wszystkich projektów nadesłanych przez poszczególne Regionalne Centra Informacji w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zaakceptował wszystkie projekty zamojskiego RCIE i postanowił dofinansować ich realizację. 
Pierwszy projekt pt. "Od nas zależy przyszłość i nasze miejsce w Europie" składał się z trzech dni szkoleniowych. W czasie pierwszego dnia odbywały się zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10, I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zamościu oraz Szkoły Podstawowej w Izbicy. Następnego dnia uczestnikami projektu byli gimnazjaliści. Swoich reprezentantów podczas szkolenia miały Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 w Zamościu, Gimnazjum w Krasnobrodzie oraz I Społeczne Gimnazjum, również z Zamościa. Ostatniego dnia zajęcia miała młodzież zamojskich szkół średnich: z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Elektrycznych oraz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. 
Tematyka lekcji obejmowała między innymi: symbole Unii Europejskiej (flaga, paszport, hymn), instytucje i traktaty UE, historię integracji, Euro - nowa waluta Europy, charakterystykę państw Unii Europejskiej, tworzenie Szkolnych Klubów Europejskich, politykę edukacyjną UE, programy Leonardo da Vinci i Młodzież oraz programy edukacyjne UE: Socrates, Erasmus, Comenius, Minerva, Lingua. Podczas spotkań odbyła się projekcja filmu na temat UE. W zajęciach uczestniczyło 1102 uczniów wraz z opiekunami. 
Drugi projekt pt." Unia Europejska - razem łatwiej" polegał na przeprowadzeniu szkolenia dla rolników i osób związanych z obsługą rolnictwa. Wzięli w nim udział rolnicy, będący członkami Lubelskiej Izby Rolniczej, Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego oraz rolnicy niezrzeszeni. Wykładowcami byli specjaliści z dziedziny polityki rolnej i programów pomocowych Unii Europejskiej. Tematyka szkolenia dotyczyła Wspólnej Polityki Rolnej UE, funduszy strukturalnych, programów ISPA, SAPARD, PHARE 2000, PAOW, unijnych standardów oraz stosowania najnowszych technologii w produkcji rolnej.
Trzeci projekt pt. "Polska na drodze do Unii Europejskiej" polegał na zorganizowaniu warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów. Uczestnikami warsztatów byli wydelegowani urzędnicy zajmujący się problematyką europejską w samorządach. Treścią szkolenia były m.in. polityka regionalna UE, fundusze strukturalne, fundusze przedakcesyjne, możliwości wykorzystania środków pomocowych dotyczących polityki regionalnej.
Wszyscy uczestnicy projektów otrzymali certyfikaty uczestnictwa w zajęciach. Koordynatorem przedsięwzięcia był dyrektor RCIE Bogdan Kawałko, a osobami obsługującymi całość byli pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.