Wystąpienie JM Rektoa 
prof. dr hab. Ryszarda Orłowskiego

 

"Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy ..."


Quod felix faustum fortunatumque sit

Wystąpienie JM Rektora prof. zw. dr hab. Ryszarda Orłowskiego podczas inauguracji 18 października 2001 r. w Collegium Novum. 

Ekscelencjo Biskupie, wysoki Senacie, szanowni goście, droga młodzieży.
Inauguracja nowego roku akademickiego to wielkie święto uczelni i zarazem stosowna okazja do oceny tego, co zostało zrobione dotychczas, a także do prezentacji zamierzeń na przyszłość. 
Taka analiza jest szczególnie wskazana w przypadku naszej uczelni jako, że wchodzimy w piąty a więc jubileuszowy rok jej funkcjonowania. Pełny tekst sprawozdania z działalności uczelni przygotowany jest do druku, pozwólcie zatem Państwo, że zwrócę uwagę na poważniejsze problemy Uczelni w ubiegłym roku akademickim.
W roku akademickim 2000/2001 koncentrowaliśmy się przede wszystkim na doskonaleniu procesów organizacyjnych i dydaktycznych w naszej Uczelni, dbając przede wszystkim o dalsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynkowych i zainteresowań studentów. Szczególny nacisk położyliśmy na jakość naszej pracy dydaktycznej.
W roku akademickim 2000/2001: wdrażaliśmy system zarządzania jakością ISO 9001 oraz kompleksowy, komputerowy system obsługi studentów i pracowników naukowych HMS, przygotowaliśmy system punktowy oceniania ECTS. 
Dużym wydarzeniem była uroczystość nadania gmachowi Collegium Novum imienia prof. Pawła Sulmickiego. Uroczystość zgromadziła spore grono uczniów Profesora, którzy zadeklarowali pomoc dla naszej Uczelni, zwłaszcza w szkoleniu kadry naukowej.
Uregulowaliśmy kwestie prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich. Dzięki umowie Konfederacyjnej z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nasi studenci mogą kontynuować w oparciu o kompatybilność programów, studia magisterskie prowadzone przez te Uczelnie, za co pragnę serdecznie podziękować władzom Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Staraliliśmy się również rozszerzać naszą ofertę dydaktyczną. Badania rynku edukacyjnego, a zwłaszcza możliwości znalezienia w przyszłości ciekawej pracy skłoniły nas do przygotowania programu studiów z zakresu fizjoterapii. Nasza koncepcja kształcenia na tym kierunku znalazła uznanie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i otrzymaliśmy zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej na otwarcie nowego kierunku, gdzie w bieżącym roku akademickim studia rozpoczęło 125 studentów.
W tym miejscu pragnę podziękować panu prof. dr hab. Andrzejowi Kwolkowi oraz dr Stanisławowi Wieczorkowi za przygotowanie programu studiów wraz z harmonogramem zajęć. Słowa podziękowania należą się również panu Andrzejowi Mielcarkowi, dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu oraz panu dr Krzysztofowi Mataczyńskiemu, ordynatorowi Oddziału Rehabilitacji jak również pracownikom tego szpitala za współpracę w organizacji kierunku, a także panu dziekanowi Bogdanowi Kawałko
Pragnę podkreślić, że wsparcie w naszych staraniach uzyskaliśmy również od Jego Ekscelencji ks. biskupa prof. Jana Śrutwy, odynariusza Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, wojewody lubelskiego Waldemara Dudziaka, marszałka województwa lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, prezydenta miasta Zamościa Marka Grzelaczyka oraz starosty powiatu zamojskiego pana Henryka Mateja
Znacznie rozszerzyliśmy zakres prowadzonych studiów podyplomowych. Dotychczas studia te na 13 kierunkach podjęło prawie 1000 słuchaczy, przy czym 400 z nich uzyskało już dyplom ukończenia. Największym powodzeniem cieszą się studia podyplomowe w zakresie: informatyki, realizowane według programu prof. dr hab. Wiesława Kamińskiego, matematyki - według programu dr hab. Jana Kurka, pedagogiki - według programu prof. dr hab. Józefa Sowy, wychowania fizycznego - według programu dr hab. Władysława Pańczyka
Bardzo wiele miejsca w naszej działalności poświęcaliśmy współpracy międzynarodowej, wychodząc z założenia, że otwarcie na świat zapewni naszym studentom dostęp do najnowszej wiedzy i lepiej przygotuje do pracy w przyszłej integrującej się gospodarce światowej.
Dzięki postanowieniom Senatu naszej uczelni w sprawie przyjęcia polityki europejskiej oraz Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych, stworzyliśmy naszym studentom warunki do nauki oraz odbywania staży i praktyk zawodowych w uczelniach oraz firmach europejskich. Zostaliśmy przyjęci do Europejskiego Stowarzyszenia Wyższych Szkół Zawodowych Biznesu - Bisinet. Jesteśmy pierwszą wyższą szkołą zawodową z Polski w gronie ponad 60. szkół zawodowych z 12. państw Europy. 
W minionym roku akademickim podpisaliśmy umowy o współpracy z: Fachhochschule w Schwäbisch Hall, Arterveldehogeschool w Ghent w Belgii, The University of Texas - Pan American. 
Na początku października podczas Kongresu Bisinetu nawiązaliśmy współpracę z trzema kolejnymi Uczelniami: Universite de Cergy Pontoise we Francji, Athlone Institute of Technology w Irlandii, Khatolicke Hogeschol Kempen w Belgii. 
Problemom lokalnym i regionalnym poświęcone są prace dyplomowe naszych studentów. Również badania naukowe, których się podejmujemy związane są przede wszystkim z praktyką i problemami regionalnymi. Przykładem jest projekt pt. "Barometr koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego", którego celem jest systematyczna diagnoza i prognozowanie rozwoju społeczno - gospodarczego województwa lubelskiego. Badania w tej mierze prowadzimy z inspiracji i z pomocą Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, korzystając z metodologii Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
W trosce o wysoką jakość naszej dydaktyki i rozwój młodej kadry w nowym roku akademickim intensyfikujemy działalność naukową. Będzie ona oparta na planach naukowo - badawczych katedr. W listopadzie w ramach prac Katedry Nauk Ekonomicznych odbywać się będą systematyczne spotkania warsztatowe w udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki. Daleko idącą współpracę w tym zakresie zapowiedzieli profesorowie Szkoły Głównej Handlowej, uczniowie wybitnego uczonego Pawła Sulmickiego w czasie obchodów nadania Collegium Novum imienia profesora Pawła Sulmickiego.
Studenci i pracownicy naukowo - dydaktyczni naszej uczelni będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach naukowych prowadzonych przez wybitnych ekonomistów z różnych uznanych środowisk ekonomicznych. Spodziewamy się, że pokłosiem tego przedsięwzięcia winny być prace naukowe i rozprawy doktorskie.
Kolejnym przejawem pracy na rzecz środowiska lokalnego są Wykłady Otwarte, które już weszły do tradycji naszej Uczelni. W minionym roku akademickim zorganizowaliśmy 5. wykładów otwartych. 
Regionowi dobrze służy również otwarcie w naszej uczelni w ubiegłym roku z udziałem Ministra - Szefa Komitetu Integracji Europejskiej bardzo prestiżowej placówki - Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Pracownicy Centrum na zaproszenie władz miejskich i powiatowych brali udział w realizacji międzynarodowego projektu tworzenia sieci doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu ECOS Ouverture.
Zewnętrznym i trwałym przejawem prowadzonej w Uczelni działalności naukowej i dydaktycznej są wydawnictwa. Ogłoszono drukiem już 48 pozycji wydawniczych zarówno o charakterze monograficznym jak też podręcznikowym. W roku akademickim 2000/2001 wydaliśmy 17. pozycji, w tym min.: 3. zeszyty Zamojskich Studiów i Materiałów (łącznie 7. zeszytów), 3. podręczniki akademickie, 1. monografię, 3. publikacje będące pokłosiem warsztatów naukowych z udziałem naszych zagranicznych gości.
Szanowni Państwo, w ciągu ostatniego roku istotnie zwiększyliśmy stan kadry naukowej. Grono senatorów powiększyli pracownicy nowo utworzonej Katedry Fizjoterapii: prof. dr hab. JERZY GROSSMAN - kierownik katedry, prof. dr hab. ANDRZEJ KWOLEK, dr hab. WŁADYSŁAW PAŃCZYK. Pracę w Katedrze Nauk Ekonomicznych rozpoczął pracę prof. dr hab. TADEUSZ MRZYGŁÓD a w Katedrze Nauk Prawnych prof. dr hab. MARIA POŹNIAK - NIEDZIELSKA.
Warto podkreślić, że kadra samodzielnych pracowników nauki pracujących w naszej Uczelni w pełnym wymiarze czasu zwiększyła się w ostatnim roku o jedną czwartą. Wzbogaciła się również liczba adiunktów i asystentów. Obecnie na studiach licencjackich i podyplomowych zatrudniamy 174. pracowników dydaktyczno - naukowych. Jeżeli dodamy do tego około 70. pracowników administracyjnych a więc łącznie 244 osób zatrudnia WSZiA. Okazuje się, że jesteśmy obecnie jednym z największych pracodawców w Zamościu.
Pod względem rozmiarów kształcenia jesteśmy największą w województwie lubelskim niepaństwową szkołą wyższą. Rok akademicki 2001/2002 na studiach licencjackich rozpoczyna około 3500 studentów, w tym niemal 1100 studentów pierwszego roku. W roku akademickim 2000/2001 egzaminy dyplomowe złożyło 1250 studentów otrzymując tytuł licencjata. Oznacza to, że dotychczas nasza uczelnia wypromowała 2500 absolwentów.
Najlepsi studenci otrzymują stypendia naukowe fundowane przez WSZiA. Ogółem w roku akademickim 2000/2001 stypendia takie otrzymało 131. studentów. Dodatkowo Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi przyznała naszym studentom 18. stypendiów.
W roku akademickim 2000/2001 dzięki decyzji Ministra Edukacji Narodowej nasi studenci otrzymali po raz pierwszy stypendia socjalne, wspierające studentów będących w najgorszej sytuacji materialnej.
Bardzo prężnie działa w naszej uczelni samorząd studencki oraz studencki ruch naukowy. W 6 kołach naukowych pracuje systematycznie około 80 studentów prowadząc pod kierunkiem pracowników naukowych badania w dziedzinie informatyki i jej zastosowań, ekonomii, problemów integracji europejskiej, prawa i administracji. Podczas I Seminarium Kół Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w maju studenci wygłosili 13. bardzo ciekawych i twórczych referatów.
Na studiach podyplomowych na 13 kierunkach studiuje około 700 studentów. Dodatkowo organizujemy proces dydaktyczny dla ponad 1300 osób studiujących na uzupełniających studiach magisterskich w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Tym samym w roku akademickim 2001/2002 w obiektach naszej Uczelni studiować będzie około 5500 studentów.
W ostatnim roku wzbogaciliśmy również naszą bazę materialną Zakupione wyposażenie o łącznej wartości 1 mln zł. wzbogaciło stan posiadania Uczelni. Ponadto ponad 100 tys. zł kosztowało nas komputerowe oprogramowanie użytkowe i systemowe. Dzięki temu trzy budynki szkoły połączone są siecią ze stałym dostępem do internetu. Dzięki budowie trzeciego budynku dydaktycznego, tuż przy Collegium Novum, większość zajęć będziemy mogli prowadzić we własnych obiektach z najnowocześniejszym wyposażeniem dydaktycznym. W bieżącym roku inwestycja ta będzie nas kosztowała kolejny milion złotych. Oznacza to, że nadal jesteśmy jednym z najefektywniejszych inwestorów w Zamościu. 
Wszystkie nasze działania podporządkowane są służbie społeczeństwu Zamościa, regionu lubelskiego a także regionów sąsiednich. Naszą ofertę naukowo-badawczą kierujemy do władz samorządowych i państwowych województwa, powiatów i gmin oraz przedsiębiorców.
Uczelnię naszą ze zmiennym szczęściem plasowano w rankingu polskich wyższych szkół, raz na 88. spośród 100 uczelni niepaństwowych, później na 19. miejscu wśród tzw. szkół wyższych niebiznesowych. Werdykt ten przyjęliśmy z pokorą i spokojem. Dobrze, że zauważono naszą pracę (2 uczelnie z Lubelszczyzny). Naszą troską jest takie działanie, by poprawić naszą pozycję w rankingach.
Wreszcie na zakończenie refleksji natury ogólniejszej, ale korespondującej z naszą działalnością jako nauczycieli akademickich. Współcześnie nie ma procesów, zjawisk, dylematów życia społeczno - politycznego, gospodarczych, kulturowych, intelektualnych - które nie miałyby zarazem sensu chociażby zabarwienia czy podtekstu moralnego. I przeciwnie - nie ma aktualnie takich problemów i konfliktów moralnych, które nie miałyby szerokiego kontekstu politycznego, gospodarczego, kulturowego, intelektualnego.
We współczesnym świecie nadal nasilają się w stosunkach międzynarodowych zjawiska budzące dla ludzkości nie tylko wyzwania, ale istotne zagrożenia, rodzące zaniepokojenie i niepewność co do losów świata, wywołujące nowe podziały ludzi (Bałkany, Azja, Afryka).Odradzające się antagonizmy i nierówności etniczne prowadzące do nowych form ludobójstwa, przejawy nacjonalizmu i szowinizmu, dążenia do dominacji nad innymi narodami i organizacjami państwowymi.
Procesom globalizacji, integracji politycznej i gospodarczej w świecie towarzyszą procesy pluralizacji, tendencji do różnicowania i indywidualizacji. Jednakże i te procesy mają dla świata wymiar pozytywny i negatywny. Globalizacji przeczy wiele zjawisk w sferze geograficznej min. pogłębiający się dystans między biegunem dobrobytu i biegunem nędzy oraz głodu, między cywilizacyjnym postępem a zacofaniem technologicznym, naukowo - kulturowym. Narasta w świecie bezrobocie. Nasilają się przejawy agresji, przemocy, przestępczość. Powszechne są naruszenia etyki zawodowej w różnych środowiskach. Samym w sobie jest problem etyki biznesu. Przytaczane zjawiska i procesy wskazują wtórnie na współzależności wyników ekonomicznych, politycznych i moralnych. Potwierdzają zasadność poważnego zajęcia się nimi. Nie możne ominąć to naszego środowiska szkół wyższych.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.