Informatyczne Koła Naukowe

Autor: Marek Czerwonka

W Katedrze Informatyki i Inżynierii Wiedzy działają trzy koła naukowe. Są to: Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Sieciowych, Koła Naukowe Metod Sztucznej Inteligencji, Koło Naukowe Technologii Internetowych. W ramach tych kół studenci naszej uczelni mogą pogłębiać swoje zainteresowania naukowe. 
Sfera zainteresowań studentów Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Sieciowych to: obiekty i usługi sieciowe; przewodowe i bezprzewodowe środki transmisji; referencyjny model OSI, rodzina protokołów TCP/IP, IPX/SPX; sieciowe usługi katalogowe, zarządzanie i bezpieczeństwo sieci. Studenci opracowują projekty instalacji sieciowych, jak również wykonują ćwiczenia laboratoryjne w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych. 
Prace Koła Naukowe Metod Sztucznej Inteligencji koncentrują się wokół następujących zagadnień: poznawanie podstaw teoretycznych metod sztucznej inteligencji i przetwarzania informacji; zapoznanie się z dostępnymi narzędziami z zakresu metod sztucznej inteligencji 
i przetwarzania danych; sterowanie kinematyką robota przy wykorzystaniu algorytmu, wykorzystanie autoasocjatorów do kompresji danych wejściowych do SSN jako nieliniowej formy preprocessingu, rozwiązywanie problemów klasyfikacyjnych przy pomocy sieci Kohonena, zdalny system zarządzania informacją, rozwiązywanie problemów regresyjnych z wykorzystaniem SSN i metod ekonometrycznych. 
Obszar działania Koła Naukowego Technologii Internetowych to zagadnienia związane 
z sieciami rozległymi: podstawy Internetu, adresowanie, system binarny, opis protokołu TCP/IP, łączenie się z Internetem za pomocą komórki, JavaScript, bezpieczeństwo pracy w sieci pod różnymi systemami, HTML CSS, Flash 4,5, WAP. Koło posiada stronę WWW poświęconą swojej działalności.: http://student.wszia.edu.pl/net.  
W roku akademickim 2000/2001 studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy w postaci referatów na Pierwszej Międzyuczelnianej Konferencji Kół Naukowych w Zamościu. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.