Nowoczesne metody kształcenia
Katedra Nauk Ekonomicznych

Autor: Andrzej Bożek. Piotr Cieślak, Beata Ćwierz

Od początku swego istnienia Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu kładła duży nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania. Katedra Nauk Ekonomicznych działająca w jej strukturach wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi i metod efektywnego kształcenia studentów.
"Decision Programming Language" i "Logical Decisions" - oprogramowanie służące do przeprowadzania analiz decyzyjnych wykorzystywane na gruncie teorii i praktyki. Opanowanie programu umożliwia studentowi nabycie umiejętności modelowania procesów decyzyjnych, jak również ich rozwiązywanie. Studenci posługują się komputerowymi systemami wspomagania decyzji. Algorytm oprogramowania i wiele interfejsów graficznych, w które jest wyposażony dostarczają wszechstronnych i wnikliwych rezultatów rozpatrywanych sytuacji decyzyjnych. Obecnie DPL jest wykorzystywany przez ponad 400 firm, agencji rządowych, uniwersytetów i instytutów badawczych. 
Symulatory ekonomiczne: 
"Comstrat" - to symulacyjna gra decyzyjna przeznaczona do przeprowadzania seansów szkoleniowych na studiach ekonomicznych jako trening umiejętności decyzyjnych przyszłych przedsiębiorców i kadry menedżerskiej. Dzięki symulacji ComStrat studenci mają możliwość sprawdzić, jaki skutek odnoszą podejmowane przez nich decyzje, jak w oparciu o nie funkcjonuje ich firma, bez ryzyka ponoszenia konsekwencji. Jest to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i stopnia przygotowania do prowadzenia własnej działalności w ramach gospodarki rynkowej. Dzięki grze student może praktycznie spojrzeć na zależności pomiędzy popytem a podażą, wpływ konkurencji na przedsiębiorczość, związki pomiędzy inwestycją, rynkiem a dochodem i wiele innych zmiennych towarzyszących działalności produkcyjnej i handlowej. Poprzez czynne uczestnictwo w symulacji student potrafi opisać sposób konstruowania poszczególnych sprawozdań finansowych, opisać pozytywne i negatywne czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wymienić i opisać czynniki mające wpływ na obroty i zyski przedsiębiorstwa.
"Marketplace" - symulacja strategii biznesu pozwala studentom zrozumieć wpływ decyzji nabywców oraz konkurentów na powodzenie rynkowych zamierzeń przedsiębiorstwa jak również znaczenie współpracy zespołowej w budowie sukcesu firmy. Dzięki niej uczestnicy mają możliwość zapoznania się z całością zagadnień, które występują w firmach działających na globalnym rynku. Obserwują jaki wpływ mają decyzje podejmowane w poszczególnych działach firmy na ostateczny rezultat działalności przedsiębiorstwa. Uczą się podziału ról i kompetencji w firmie, przewidywania swoich szans na rynku, procedur projektowania i wprowadzania nowego produktu na rynek. Podejmują także decyzje dotyczące promocji, ustalania cen i budowy sieci dystrybucji. Uczestnictwo i osiągnięcia w międzynarodowej rozgrywce symulacji biznesowej są potwierdzone Certyfikatami "MarketPlace" 
EUROMANAGER POLAND 2001 - konkurs jest nowoczesnym narzędziem szkoleniowym oraz doskonałym praktycznym treningiem zarządzania dla studentów. Dzięki uczestnictwie w konkursie studenci mogą zweryfikować posiadane umiejętności biznesowe w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych. Jest niestandardowym kursem zarządzania, w ramach którego uczestnicy mają okazję ćwiczyć i poszerzać swoje umiejętności w zakresie: planowania i organizacji, świadomości biznesowej, podejmowania decyzji, myślenia strategicznego, oraz innych umiejętności menedżerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą. Uczestnictwo w Euromanager Poland może być również powiązane z programem rekrutacji kandydatów na pozycje menedżerskie prowadzonym wśród absolwentów i studentów ostatnich lat szkół ekonomicznych. Dodatkowo konkurs tworzy forum współpracy zarówno pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, drużynami, oraz zaangażowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami.
"Comfar III Expert" - program do oceny projektów gospodarczych zgodny z metodyką UNIDO, stosowany w celu ułatwienia finansowej i ekonomicznej analizy projektów inwestycyjnych. Wykorzystywany jest w ramach realizacji przedmiotu "Metody oceny projektów gospodarczych". Dzięki wykorzystaniu oprogramowania pozwala na symulowanie krótko i długookresowych sytuacji finansowych, w jakich mogą się znaleźć projekty inwestycyjne, niezależnie czy analiza dotyczy inwestycji od podstaw, modernizacji, restrukturyzacji czy prywatyzacji. Wykorzystując oprogramowanie student nabywa umiejętności:
- zaplanowania realizacji określonego projektu inwestycyjnego
- wszechstronnej analizy ekonomicznej projektu
- oceny i wartościowania konkurencyjnych projektów inwestycyjnych
- przewidywania skutków i konsekwencji realizacji projektu w zmiennym otoczeniu gospodarczym
- praktycznego wykorzystania poznanych technik analizy ekonomicznej w konkretnej sytuacji symulowanej przez program komputerowy
Case study - (metoda studium przypadku) umożliwia wykorzystywanie zdobywanej w czasie zajęć teoretycznych wiedzy w praktyce bez ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności za losy analizowanej firmy lub instytucji. Korzystanie w procesie dydaktycznym z metody studium przypadku pozwala studentom na nabycie umiejętności analitycznego myślenia, analizy danych, podejmowania decyzji (określanie alternatywnych rozwiązań i ich wartościowanie, formułowanie planu działania), umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, pracy w zespole, twórczego myślenia.
"Zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym" (konkurs dla uczniów szkół średnich) - Udział w konkursie pozwala na zdobycie doświadczenia w zarządzaniu firmą bez konieczności ponoszenia ryzyka finansowego oraz pomaga w kształtowaniu umiejętności strategicznego myślenia. Dodatkowo uczestnicy rozgrywki mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu: makroekonomii, planowania produkcji, zarządzania aktywami, polityki kadrowej, planowania finansowego, marketingu, działalności badawczo-rozwojowej, działalności inwestycyjnej. Konkurs ma na celu popularyzację zagadnień związanych z przedsiębiorczością oraz umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji. Uczestnicy rywalizacji zarządzają własną wirtualną firmą produkcyjną konkurującą na wspólnym rynku z przedsiębiorstwami utworzonymi przez innych uczestników rozgrywki.
MUCIA Global Education Group to Konsorcjum Globalnej Edukacji, założone przez 10 największych uniwersytetów środkowego zachodu USA - tzw. Big Ten: University of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of Michigan, Michigan State University, University of Minnesota, The Pensylwania State University, Purdue University, The Ohio University, University of Wisconsin - Madison. Celem Konsorcjum jest rozpowszechnianie najnowszej wiedzy, przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej ekonomii. Istotą programu MUCIA jest prowadzenie praktycznych kursów z kilkunastu specjalności (m.in. zarządzanie finansami, bankowość, podstawy marketingu, podstawy zarządzania) w ramach unikalnego systemu edukacji na odległość. System ten składa się z następujących części:
· wykłady w języku angielskim, prowadzone przez światowej sławy specjalistów, odtwarzane z taśmy video, 
· zajęcia w laboratoriach komputerowych, w trakcie których uczestnicy, kontaktując się poprzez internet, uzupełniają teoretyczną znajomość przedmiotu, 
Każdy kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu MUCIA - świadectwa potwierdzającego uczestnictwo w kursie oraz gwarantującego posiadanie specjalistycznej wiedzy będącej niewątpliwie dodatkowym atutem na konkurencyjnym rynku pracy. 
FIKS - system finansowo - księgowy przeznaczony do prowadzenia skomputeryzowanych ksiąg rachunkowych i związanych z tym funkcji rachunkowości. System Fiks jest przeznaczony dla firm średniej wielkości. Jest on w pełni zgodny z polskim ustawodawstwem a w szczególności z wymaganiami ustawy o rachunkowości obowiązującej od stycznia 1995 roku wraz z późniejszymi zmianami. Studenci podczas pracy w tym programie nabywają umiejętności definiowania i wprowadzania dokumentów księgowych, tworzenia rejestrów księgowych i rejestrów VAT, generowania i modyfikowania zakładowego planu kont, obsługi słowników (kartotek systemowych i utworzonych przez użytkownika), tworzenia zestawień, sporządzania wydruków. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.