Nowy kierunek
Fizjoterapia

Autor: Bogdan Kawałko

Studia na kierunku Fizjoterapia trwają trzy lata (sześć semestrów). Całkowity wymiar zajęć w czasie studiów w trybie zaocznym wynosi około 1250 godzin, natomiast w systemie dziennym ok. 2250 godzin.
Nowoczesny program kształcenia jest oparty na wzorcach najlepszych szkół fizjoterapii w Europie. Jest także zgodny z aktualnymi zaleceniami Światowej Federacji Szkół Fizjoterapii. Zapewnia studentom w czasie trzyletniej nauki gruntowne poznanie podstaw medycznych szeroko rozumianej rehabilitacji, a także odbycia różnorodnych praktyk w klinikach i ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Znaczące zwiększenie zakresu zajęć i praktyk, prowadzonych przez doświadczone zespoły specjalistów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu stwarza dobre warunki do zapoznania absolwentów z najnowszymi standardami medycznymi w rehabilitacji, powstałymi w polskiej reformowanej służbie zdrowia.
Program jest tak zbudowany, że uwzględnia elementy nauczania, które powodują, że jest on kompatybilny z programami analogicznych wydziałów w krajach Unii Europejskiej. Ułatwia to absolwentom ubieganie się o nostryfikację dyplomów w tych krajach bez konieczności uzupełnień programowych.
Treści programowe nie zaniedbują dotychczasowych osiągnięć polskiej szkoły rehabilitacji ruchowej, a także unikalnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w sporcie osób niepełnosprawnych, wypracowanych przez kadrę dydaktyczno-naukową znaczących polskich uczelni.
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z różnych ośrodków w kraju m.in. prof. dr hab. Jerzy Grossman z Warszawy, który jest także kierownikiem nowo powołanej Katedry Fizjoterapii; prof. dr hab. Andrzej Kwolek z Rzeszowa, który jest Krajowym Konsultantem ds. Fizjoterapii czy też dr Krzysztof Mataczyński, dr Barbara Krzepiłko i inni.
Proces dydaktyczny prowadzony jest głównie w oparciu o obiekty i urządzenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Absolwenci kierunku fizjoterapii dzięki studiom powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne m.in. do : kształtowania i podtrzymywania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności; przywracania sprawności i wydolności utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; rozwiązywania problemów związanych z programowaniem, przeprowadzaniem i kontrolowaniem efektywności procesu rehabilitacji medycznej; pracy w ramach zespołów rehabilitacyjnych itd.
Dzięki temu absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w różnych ośrodkach i instytucjach takich jak m.in.: szpitale kliniczne; szpitale wojewódzkie, miejskie i uzdrowiskowe; uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne; ośrodki rehabilitacyjne ZUS; poradnie; zakłady pracy chronionej i aktywizacji zawodowej; specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze; przychodnie sportowo-lekarskie i kluby sportowe; gabinety fizjoterapeutyczne przy lekarzu rodzinnym; domy dziecka i pomocy społecznej; gabinety prywatne.
Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, który powinien być realizowany jak najbliżej miejsca zamieszkania człowieka niepełnosprawnego toteż ważne jest, aby rehabilitanci i fizjoterapeuci prowadzili swoją działalność w terenie. Studenci pierwszego roku fizjoterapii rekrutują się z całego regionu lubelskiego (124 studentów) oraz części podkarpackiego (7 osób). Warto wymienić, że studiują u nas pracownicy sanatoriów i uzdrowisk z Horyńca, Nałęczowa i Krasnobrodu, pracownicy szpitali z regionu. Są studenci z Jarosławia, Dębicy, Rzeszowa, Stalowej Woli, Chełma, Lublina, Przeworska, Fajsławic, Lubaczowa, Cieszanowa, Skierbieszowa, Rudnika, nie mówiąc już o regionie zamojskim w sumie wywodzą się oni z 46 miast i gmin. Blisko 80 proc. studentów tego kierunku stanowią kobiety. Prawie 35 proc. studentów posiada wykształcenie medyczne i pracuje w służbie zdrowia. 
Na nowy rok akademicki 2002/2003 rekrutacja prowadzona będzie zarówno na studia realizowane, tak jak dotychczas, w systemie zaocznym jak i dziennym.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.