Nowoczesne metody kształcenia
ECDL - European Computer Driver Licence

Komputerowe Prawo Jazdy

Autor: Marek Czerwonka

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu na wszystkich kierunkach mają możliwość uzyskania certyfikatu ECDL. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.
Kontrola tych umiejętności jest realizowana podczas 7. egzaminów, w tym 1. teoretycznego i 6. praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: Podstawy technik informatycznych -egzamin teoretyczny: użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Idea Komputerowego Prawa Jazdy wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych bądź też zatrudnianych pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, od ukończonych kursów czy też wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Komputerowego Prawa Jazdy, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości, które niesie technologia informatyczna.
Komputerowe Prawo Jazdy zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: szukających po raz pierwszy pracy, absolwentów uczelni wyższych a więc wkraczających na rynek pracy; powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; poszukujących (lub podejmujących) pracę w innych krajach europejskich.
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany
przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy po zdaniu wszystkich 7. egzaminów w ciągu maksymalnie 3. lat. Jest więc czas na przygotowanie, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL. PTI prowadzi centralną bazę danych o osobach, które zdały poszczególne egzaminy.
Przed przystąpieniem do zdawania egzaminów, należy skontaktować się z egzaminatorem, w celu ustalenia terminu oraz wykupienia i rejestracji karty EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych), w której będą odnotowywane poszczególne zdane moduły. W tym czasie można uzgodnić wstępnie z egzaminatorem termin i miejsce egzaminu. Pomocą w przygotowaniu z poszczególnych modułów może być sy-labus, który można otrzymać od egzaminatora po wypełnieniu prostego formularza. Tam znajduje się dokładny opis zagadnień wymaganych na każdym egzaminie.
Po uzgodnieniu wszelkich kwestii z egzaminatorem i przygotowaniu się do zdawania nie pozostaje nic innego jak tylko podjąć wyzwanie i zgłosić się na egzamin. Życzę powodzenia w zdawaniu. Zapewniamy o życzliwości i przychylności egzaminatora.
Cennik opłat związanych z przystąpieniem do programu ECDL jest następujący: Europejska Karta Umiejętności Komputerowych - 50 zł (40)*, Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy - 50 zł (40)*. Opłata egzaminacyjna jednego modułu wynosi 30 zł (25)*. Kurs przygotowujący do ECDL - studenci WSZiA 260 zł - 40 godzin zajęć. Kurs przygotowujący do ECDL - pozostałe osoby 300 zł - 40 godzin zajęć. *W nawiasach podane zostały opłaty zniżkowe, które dotyczą: młodzieży szkolnej i akademickiej.
Wszystkie opłaty są wnoszone na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego: PTI ZG Warszawa, PBK IX O/Warszawa 11101040-411040000475
Warunkiem dopuszczenia do egzaminów jest przedstawienie egzaminatorowi dowodów wpłat za poszczególne moduły. Po pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów, karta EKUK jest wymieniana na CERTYFIKAT ECDL. Oczywiście istnieje możliwość zdania wszystkich modułów w ciągu 1 -2 dni i otrzymania certyfikatu po kilku tygodniach. Wszelkich opłat zdający dokonuje samodzielnie na konto Polskiego Towarzystwa Informatycznego, egzaminatorowi przekazuje zaś kserokopie wpłaty i oryginał do wglądu, na którym odnotowywany jest fakt wykorzystania opłaty. Oczywiście w przypadku nie zaliczenia egzaminu, można dany moduł zdawać dowolną ilość razy, jednak takie przypadki prawie się nie zdarzają.
Szczegółowe informacje i zapisy na kursy i egzaminy ECDL udziela egzaminator ECDL mgr Marek Czerwonka e-mail: marekcz@wszia.edu.pl oraz Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4, pokój 33, Tel. 084 6382626, e-mail: ecdl@wszia.edu.pl 
Dodatkowe informacje na temat ECDL można uzyskać na stronach:
Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu:

http://www.wszia.edu.pl/ecdl 
Polskiego Biura ECDL:
http://www.ecdl.com.pl 
W dobie informatyzacji nie wyobrażamy sobie naszego życia bez komputera. W pracy, szkole, czy w domu jest on niezbędny. Znajomość takich programów jak arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów, czy też umiejętność korzystania z Internetu, poczty elektronicznej obok znajomości merytorycznej swojego zawodu jest podstawową umiejętnością oczekiwaną przez pracodawców, który zatrudniając pracownika zwraca na nią szczególną uwagę. Certyfikat ECDL jest takim właśnie potwierdzeniem tych umiejętności. Uzyskanie certyfikatu ECDL przez studentów WSZiA zwłaszcza na kierunku administracja czy ekonomia może stać się obok dyplomu ukończenia uczelni jednym z atutów w rywalizacji o uzyskanie atrakcyjnego miejsca pracy.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.