Drodzy Absolwenci !

Autor : dr Anrzej Pakuła - Prodziekan

Zbliżające się pięciolecie istnienia i funkcjonowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, jest znakomitą okazją do napisania uwag o absolwentach. Wiadomo, że jednym z kryteriów oceny uczelni są jej absolwenci prezentowani w liczbach, wynikach ich pracy, losach po opuszczeniu uczelni, itp.
Absolwent /absolvens/, to były student, który odbył studia na uczelni wyższej na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Senat uczelni.Spełnił wymogi Regulaminu Studiów, czyli uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał obowiązujące egzaminy. Wyliczone warunki /absolutorium/ poprzedzają zdawanie egzaminów końcowych, których ważnym elementem jest przedstawienie pracy dyplomowej ocenianej przez promotora i recenzenta.
W minionym okresie czasu, w latach 1997 - 2001, 2621 absolwentów opuściło mury uczelni. Z grona studentów około 60 nie przystąpiło do egzaminu dyplomowego. Warto także dodać, że 66 % absolwentów to kobiety.
Gdyby posłużyć się terminologią komend sportowych: czas, start, meta, to studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 1997-98, ukończyli je w zależności od kierunku w przedziale od 70% do 89%. W kolejnych okresach czasu nastąpiło zmniejszenia wskaźnika sprawności uczelni i tak na studiach dziennych była ona w przedziale od 56% do 65%, na studiach zaocznych od 60% do 71%.
W spotkaniach, które Dziekani mają ze studentami będą absolwenci. Stałym tematem rozmów są skoki przez poprzeczki egzaminacyjne, oczywiście są studenci skaczący wielokrotnie i egzaminatorzy, którzy tradycyjnie zmuszają do wielu skoków. Jesteście zapewne ciekawi jaki jest ostateczny rezultat - wynik Waszego biegu przez studia, układ średnich ocen z przebiegu studiów dyplomowych wynosi: oceny 3-3,5 uzyskało 36%, 3,5-4 ok. 49%, średnią ocen 4-4,5 - 14% oraz 4,5 do 5,0 - 2%.
Etapem ważnym w Waszym studenckim życiu był wybór seminarium dyplomowego oraz napisanie pracy. Tutaj, podobnie jak przy innych czynnościach na uczelni promotorzy są bardziej i mniej preferowani. Moje obserwacje wskazują, że do wyboru seminarium dyplomowego studenci przywiązują duże znaczenie, świadczą o tym liczby podań, które w związku z wyborem seminarium rozpatrywałem. A, że jest to problem niemały świadczą liczby grup seminaryjnych, które figurują w badanym czasie, w momencie startu powstało 22 grupy na kierunku ekonomicznym, kolejne lata do 70 grup, w tym 8 grup studiów dziennych, w minionym roku akademickim było 75 grup, w tym 15 na studiach dziennych.
Oceny prac dyplomowych to: przeciętnie 2% oceny dst, plus dst - 2%, oceny dobre - 18%, oceny dobre plus 35% i 45% ocen to piątkowe. Tematy prac są bardzo różnorodne od typowo literaturowych do opartych na zgromadzonych materiałach empirycznych.
Pamiętacie zapewne Wasz egzamin dyplomowy, pamiętacie dobrze bowiem - czekając pod drzwiami sali egzaminacyjnej, z wielkim zapałem powtarzaliście materiał, z którego miały być pytania egzaminacyjne, przerzucaliście w nieskończoność prace dyplomowe oraz gorliwie dyskutowane były informacje, które dostarczali ci, którzy zdali egzamin. Przewodniczyłem dużej liczbie komisji egzaminacyjnych i uważam, że atmosfera na tym ostatnim egzaminie jest specyficzna, dlatego zapewnie pozostaje długo w pamięci. Ale w liście obok wspomnieć chcę pewne liczby, które oddają wysiłek zdających. A zatem 1% otrzymał ocenę 3 z egzaminu dyplomowego, 21% ocenę dst plus, 55% ocenę dobrą, ocenę dobrą plus 7%, ocenę bardzo dobrą ok. 6%.
Nie chce narzucać wniosków, ale myślę, że warto porównać trzy grupy informacji: oceny prac dyplomowych, średnie oceny z przebiegu studiów oraz układ ocen z egzaminów dyplomowych.
Logicznym ostatecznym pytaniem jest: czy jesteście merytorycznie dobrze przygotowani, czy studia ułatwią Wam poruszanie się w obecnej rzeczywistości? Na te pytania trudno jest sformułować bezpośrednią odpowiedź, ale argumentem może być fakt, że 1600 absolwentów WSZiA w Zamościu podjęło studia magisterskie w naszych ośrodkach akademickich, nawet tak odległych jak Poznań i Wrocław.
W zakończeniu listu chciałbym przypomnieć, że zbliża się pięciolecie działalności WSZiA w Zamościu. Szkoła stała się trwałym i ważnym składnikiem życia edukacyjnego regionu, czego dowodem są obchody pięciolecia jej istnienia. Tradycyjnie takie ważne wydarzenie, jest dokumentowane przez różnego typu wydawnictwa i materiały, w których ważne miejsce zajmują listy absolwentów. Zgodnie z duchem czasu Księga Absolwentów będzie miała nie tylko postać materialną, ale także wirtualną.
Łączę wyrazy szacunku, liczę na spotkanie w Księdze Absolwentów.
Prodziekan 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.