Absolwenci oceniają
4,5 dla rachunkowości

Autor: Władysław Molas

Uroczystym rozdaniem dyplomów 25 listopada 2001 roku w sali "Consulatus" w Ratuszu Miejskim w Zamościu zakończono pierwszą edycję Podyplomowych Studiów Rachunkowości. Z rąk prodziekana Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Bogdana Kawałko dyplomy otrzymało 53 osoby. Absolwenci ocenili wykładowców i organizatorów tego kierunku na dobry plus.
Dzięki ukończeniu PSR absolwenci będą mogli uzyskać w Ministerstwie Finansów świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Regułą jest, że absolwenci wszystkich kierunków studiów podyplomowych proszeni są o "wystawienie ocen organizatorom i wykładowcom". Ewaluację przeprowadzono tuż po zakończonym egzaminie końcowym (18 lutego). Spośród 53 absolwentów ankiety wypełniło 50 osób, 94,3 proc. absolwentów. Ankietowanym zadano 8 pytań.
Na pytanie o stopień trudności studiów odpowiedziało 47 osób, tj. 94 proc. ankietowanych. Blisko 28 proc. uznało stopień trudności studiów za bardzo wysoki, 66 proc. za umiarkowany. 4,2 proc. uznało poziom studiów za niski. Ponad 2 proc. nie miało zdania na ten temat. Dla 72 proc. absolwentów studia spełniły pokładane w nich oczekiwania. 
Najwyżej oceniano zajęcia prowadzone przez prof. zw. dr hab. Edwarda Nowaka, prof. dr Zbigniewa Miturę oraz mgr Bożenę Lisiecką-Zając. 
Zakończone studia rachunkowości otrzymały łączną ocenę syntetyczną 4,51 będącą średnią arytmetyczną ocen zadań zawartych w 4 pytaniach ocenianych w skali od 1 do 6. Dotyczyły one: oceny organizacji toku studiów (obsługa administracyjna i techniczna) - 5,04, oceny warunków lokalowych - 4,54, oceny jakości, zawartości merytorycznej oraz sposobu prowadzenia zajęć przez wykładowców - 4,29, oceny waloru praktyczności studiów - 3,79.
Zestawienie powyższych wyników wskazuje na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi, podczas organizacji drugiego toku Podyplomowych Studiów Rachunkowości, na poprawę praktyczności tego kierunku zarówno poprzez rekonstrukcję obsady kadrowej, jak też przez zmiany programu pod kątem zwiększenia liczby zajęć o charakterze podstawowym. Np. wprowadzenie nowego przedmiotu "Podstawy rachunkowości" z możliwością zwolnienia z zajęć słuchaczy o wyższym poziomie wiedzy.
Przeprowadzona ewaluacja wskazuje także na potrzebę doskonalenia ankiety i sposobu jej przeprowadzenia. Wydaje się, iż w szerszym zakresie należy stosować 6-stopniową skalę ocen ułatwiającą agregację danych, co pozwoli z jednej strony na bardziej precyzyjną ocenę podejmowanych działań, z drugiej zaś na włączenie tak otrzymanej oceny do obliczeń miary syntetycznej danego kierunku studiów podyplomowych. Dzięki temu rzetelnie będzie można porównać poszczególne kierunki. 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), Joanna Giruć, stali współpracownicy - Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.