Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Warunki i zasady
przygotowania prac dyplomowych

Kierując się potrzebą przestrzegania zasad przygotowania i obrony prac dyplomowych zawartych w Regulaminie Studiów oraz Zarządzeniach Rektora WSZiA przypominam główne postanowienia obowiązujące w tym zakresie i proszę o ich przestrzeganie. biret

1. Okres realizacji pracy dyplomowej
1.1. Pracę dyplomową wykonuje w okresie dwóch semestrów student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego - promotora w grupie seminaryjnej.
1.2. Tematyka prac przygotowywanych na seminarium dyplomowym powinna być zgodna ze specjalizacją naukową promotora.
1.3. Tematyka prac podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Katedry i Radę Kolegium.

2. Wymogi stawiane pracom dyplomowym
2.1. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez piszącego wiedzy z danego kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.
2.2. W pracy powinny być przestrzegane wymogi merytoryczne i formalne, które są przedmiotem oceny.
2.3. Praca może mieć charakter teoretyczny, bądź teoretyczno-empiryczny.
2.4. Do wymogów merytorycznych zaliczamy:

 • zgodność treści pracy z tytułem,
 • umiejętność postawienia problemu, a także prezentacja stanu wiedzy z danej problematyki (analiza literaturowa),
 • sprecyzowanie celu i zakresu badań oraz analiza problemu,
 • postawienie diagnozy i wniosków zawierających stopień realizacji celu i zakresu pracy,
 • konstrukcja pracy i analiza zagadnień powinna być podporządkowana logice wynikania i układu hierarchicznego,
 • formułowane tezy powinny być podporządkowane myśli przewodniej i służyć do jej udowodnienia,

Szczegółowe wymagania merytoryczne przedstawione zostaną przez promotora na seminarium dyplomowym.

2.5. Wymogi formalne stawiane pracy dyplomowej:

 • praca powinna być przygotowana do wydruku dwustronnego (marginesy lustrzane, numer strony "na zewnątrz");
 • ustawienie strony: format A4, czcionka podstawowa Times New Roman 12 pkt. (lub Calibri 11 pkt.), odstęp między wierszami 1,5 wiersza, wcięcie akapitu 0,63 cm, marginesy 2 cm i 1 cm na oprawę;
 • układ pracy powinien zawierać: stronę tytułową:
  Wzór strony tytulowej pracy dyplomowej: spis treści, streszczenie, słowa kluczowe (od 3 do 10), wstęp,
 • rozdziały pracy, w których powinien się znaleźć przegląd literatury.
 • podsumowanie (zakończenie), bibliografię, załączniki;
 • Uwaga! Imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy powinny mieścić się w oknie umieszczonym na okładce w odległości 10,5 cm od górnej krawędzi, 12 cm od dolnej krawędzi, 3,5 cm od krawędzi lewej oraz 2 cm od krawędzi prawej.
  Okładka pracy w WSZiA
 • tytuły: Times New Roman 14 pkt. (Rozdział I tytuł), Times New Roman 13 pkt. (1.1. tytuł);
 • tytuły tabel, wzorów rysunków schematów, itp. Times New Roman 11 pkt. pogrubiony, numerowanie automatyczne przez całą pracę;
 • każdy rozdział rozpoczyna się na nowej stronie, podrozdziały mogą być kontynuowane na stronie bieżącej, po tytułach (rozdziałów, podrozdziałów, tabel, itp.) nie stawiamy kropek;
 • przypisy: numeracja ciągła w całej pracy, czcionka Times New Roman 10 pkt., części składowe informacji źródłowej (przypisu): pierwsze litery imion autorów, nazwisko, tytuł pracy (kursywą), nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strona;
 • powoływanie się na publikacje zawarte w czasopismach: litery imion autorów, nazwisko, tytuł tekstu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania, kolejny numer, strona;
 • w przypadku prac zbiorowych (powyżej trzech autorów): litera imienia i nazwisko pierwszego autora oraz określenie "i inni", imię i nazwisko redaktora lub redaktorów, pozostałe elementy opisu jak wyżej;
 • prace obcojęzyczne podajemy w przyjętym układzie dla odnośników w języku oryginału;
 • pod tabelami, rysunkami, schematami, wzorami, itp. należy podać ich źródło (opracowanie własne, opracowanie na podstawie prac innych autorów, inne informacje);
 • przypisy dotyczące tabel, itp. należy umieszczać przed opisem źródła;
 • numery stron na dole (na zewnątrz), czcionka Times New Roman 12 pkt., nie drukujemy numeru na pierwszej stronie;
 • wydruk i oprawa
 • pełny tekst instrukcji dotyczącej formalnych reguł pisania oraz formatowania prac dyplomowych

3. Zestawienie wykorzystanej literatury powinno obejmować co najmniej 10 pozycji, w układzie alfabetycznym, w następującej kolejności:

 • nazwisko autora,
 • pierwsze litery imion,
 • pozostałe informacje.

Prace o charakterze poglądowym powinny zawierać przegląd aktualnego piśmiennictwa,  minimum 100 pozycji, z tego przynajmniej 25 artykułów z czasopism międzynarodowych (preferowana „lista filadelfijska”).
Prace o charakterze historycznym powinny opierać się na oryginalnych   materiałach  źródłowych.

Zwyczajowo przyjęta objętość prac licencjackich wynosi od 30 do 60 stron znormalizowanego tekstu, natomiast prac magisterskich od 50 do 80 stron.

4. Złożenie pracy, egzamin dyplomowy
4.1. Praca składana jest w trzech egzemplarzach (do Dziekanatu, dla promotora i recenzenta) oraz w wersji elektronicznej, w terminie do ostatniego dnia zasadniczej sesji egzaminacyjnej.
4.2. Warunkiem przyjęcia pracy przez Dziekanat jest adnotacja promotora na egzemplarzu stanowiącym oryginał pracy, że została przyjęta. Oryginał pracy składanej w Dziekanacie jest archiwizowany wraz z dokumentami z przebiegu studiów, w związku z tym powinien być wydrukowany dwustronnie, oprawiony w specjalne okładki (do nabycia w punkcie ksero w przy ulicy Wyszyńskiego 63).
4.3. Student składa dwa oświadczenia. Pierwsze, że wersja materialna pracy jest tożsama z wersją elektroniczną, która została wprowadzona do bazy prac dyplomowych oraz drugie, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie.
4.4. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor oraz recenzent wyznaczony przez Dziekana. Recenzja obejmuje pytania merytoryczne i formalne dotyczące pracy dyplomowej.
4.5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, recenzent, promotor. Komisja formułuje trzy pytania i dokonuje oceny odpowiedzi. Zakres przedmiotowy egzaminu dyplomowego obejmuje: pytania z przedmiotu podstawowego, zagadnienia odpowiadające specjalizacji seminarium i prezentację pracy.
4.6. Komisja ustala ocenę końcową według zasad określonych w Regulaminie Studiów, które są średnią ważoną trzech ocen: średniej uzyskanej w trakcie studiów, oceny pracy dyplomowej oraz ocen przebiegu egzaminu dyplomowego.

Rektor
Wyższej Szkoły
Zarządzania i Administracji
w Zamościu