Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zamojskie Studia i Materiały

Zamojskie Studia i Materiały

Wybierz rok wydania:

 

Zamojskie Studia i Materiały 3/2003

Zamojskie Studia i Materiały

Niniejszy zbiór konferencyjnych artykułów dedykowany jest Profesorowi, który całą 50-letnią twórczość poświęcił analizie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Tematyka ta jest ciągle aktualna, gdyż proces podejmowania decyzji jest coraz bardziej skomplikowany i ryzykowny. Dla podejmujących decyzje opracowano narzędzia informatyczne w postaci systemów komputerowego wspomagania decyzji. Coraz więcej prac naukowych dotyczy identyfikacji czynników ryzyka, szacowania ryzyka, modelowania procesów decyzyjnych z uwzględnieniem ryzyka.
Współcześni decydenci uczestniczą w grze o wysokim poziomie ryzyka. Dlatego obszar działalności naukowej Profesora Wacława Grzybowskiego świetnie wpisuje się w aktualną problematykę współczesnej ekonomii - "ekonomii innowacji".

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2003

Zamojskie Studia i Materiały

W tym „medycznym" zeszycie znajdzie czytelnik ciekawy przekrój artykułów: od profilaktyki choroby wieńcowej - Elżbiety Rutkowskiej i mechanizmów starzenia - Anny Krzepiłko, poprzez chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej i rehabilitację - Szymon Pawlak i wsp., problemy neurorehabilitacji w udarach mózgu - Andrzej Kwolek i ciekawy artykuł Józefa Sowy dotyczący podmiotowości osób w procesie rehabilitacji. Nowe spojrzenie na rehabilitację integracyjną przynosi artykuł Pawła Targosińskiego i współpracowników. Natomiast Jerzy Grossrnan ze współpracownikami przygotował trzy kolejne prace dotyczące efektów rehabilitacji w amputacjach kończyn dolnych i w rehabilitacji innych schorzeń narządu ruchu oraz dzieci z rozszczepieniem podniebienia. Zespół Sławomira Snęli przedstawia trzy ciekawe prace dotyczące urazów układu ruchu u dzieci i nowoczesnego ich leczenia. Inne tematy dotyczące marketingu, zarządzania i fizjoterapii - Władysław Pańczyk, Antoni Turzy-niecki oraz zastosowania programowania liniowego w kontraktowaniu usług w zakresie rehabilitacji z Narodowym Funduszem Zdrowia - Krzysztof Mata-czyński, Rafał Sapuła świadczą o nowoczesnych kierunkach rozwoju rehabilitacji, zaś obszerny artykuł Anny Wilmowskiej daje szeroki obraz zabezpieczenia społecznego niepełnosprawności w Polsce.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2003

Zamojskie Studia i Materiały

>Oddając w ręce Czytelników materiały I Konferencji „Informatyka w Ekonomii" jesteśmy świadomi odpowiedzialności za ten pierwszy krok w kształtowaniu metod badawczych i narzędzi z pogranicza dwóch jakże ważnych dla rozwoju kraju dyscyplin. Tym bardziej, że podjął się tego zadania zespół, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zbudował zręby szkoły wyższej i swą pracą wskazał możliwości przełamania dotychczasowych sposobów kształcenia.
Inicjatywa i miejsce prezentacji niniejszych Materiałów nie jest wcale przypadkowe i ma wiele wątków racjonalnych.

Młoda, prężnie rozwijająca się szkoła zamojska zdobyła już ugruntowaną pozycję w kształceniu specjalistów informatyki na potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw oraz ważnych jednostek administracji publicznej. Proces kształcenia realizowany według standardów systemu jakości ISO 9001 kształtuje nowych absolwentów zgodnie z no wy mi wymogami administrowania i zarządzania procesami gospodarczymi. Zgrupowana w WSZiA w Zamościu młoda kadra nauczycieli akademickich, szczególnie asystentów, jest gotowa podjąć każde wezwanie do rozwoju informatycznych systemów kierowania procesami gospodarczymi. Wśród wielu nie wymienionych powodów dodać należy relatywnie większe niż w innych regionach możliwości eksperymentowania naukowego w tematyce Konferencji, wynikające z chęci wyrównania poziomu gospodarczego tutejszego regionu. Organizatorzy niniejszego forum dyskusyjnego rozpoczynając dyskusję pod hasłem: "Informatyka w służbie regionu" mają nadzieję, że nie skończy się ona na tym materiale. Wraz z oczekiwaniem na owocne obrady wyrażam przekonanie, że konferencja wpisze się trwale w dokonania naszej uczelni i całego środowiska naukowego Zamościa.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 3/2002

Zamojskie Studia i Materiały

W roku bieżącym przypada pięćdziesięciolecie działalności naukowej Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego, zbiegające się z 75. rocznicą Jego urodzin. Z tej okazji Redakcja „Zamojskich Studiów i Materiałów" - czasopisma naukowego WSZiA - postanowiła wydać specjalny, okolicznościowy zeszyt, zawierający prace ofiarowane Jubilatowi przez Jego kolegów, współpracowników i uczniów. Napłynęło blisko 3O artykułów od naukowców z kilku środowisk (Kraków, Lublin, Rzeszów, Zamość). Biorąc pod uwagę główne kierunki zainteresowań twórczych Jubilata i zgodnie ze wstępnymi założeniami edycji - książka podzielona została na trzy działy: Dzieje gospodarcze - Współczesność - Zamojszczyzna. Znalazły się tu teksty poświęcone wielorakim aspektom tej trójdzielnej problematyki, ujęte z punktu widzenia historii gospodarczej, historii, filozofii i teorii prawa, historii nauki, ekonomii, socjologii, demografii i innych dziedzin wiedzy. Ten bogaty treściowo zbiór opracowań poprzedza szkic o działalności naukowej i organizacyjnej Jubilata oraz bibliografia Jego prac naukowych. Przekazując w ręce Jubilata dedykowaną Mu pozycję książkową - w imieniu grona autorów zawartych w niej prac - mam zaszczyt życzyć dalszej owocnej twórczości i uśmiechów Fortuny. Ad multos annos!

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2002

Zamojskie Studia i Materiały

Emocjonalne oddziaływanie na klienta w komunikacji marketingowej; Burda A., Budowa optymalnego modelu prognostycznego z wykorzystaniem preprocesingu w sztucznych sieciach neuronowych; Duda J., Peryferyjne położenie a marginalizacja rozwoju (Sytuacja ekonomiczna powiatu hrubieszowskiego w XIX wieku); Kawałko B., Tittinger A., Konkurencyjność regionów i ich społeczności - wnioski dla regionu zamojskiego; Kowaliw J., Turystyka rekreacyjno-lecznicza jako czynnik aktywizacji gospodarki obszarów transgranicznych Ukrainy i Polski; Kowalska E., Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w województwie lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; Miczyńska-Kowalska M., Szatkowski K., Procedura sterowania projektem nowego wyboru; Omoiotek Z., Wpływ przetwarzania potokowego na architekturę i wydajność procesów; Sachajko J., Salej A., WARSET - nowy system notowań na GPWw Warszawie; Trojanowski K., Żuk K., Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej proacowniczych spółek kapitałowych w regionie lubelskim w latach 1996-2000; Tworzydło D., Wpływ potrzeb i oczekiwań klientów na proces konstruowania asortymentu usług banku komercyjnego; Wojtyło R, Wykorzystanie teorii parytetu stóp procentowych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Andreasik J., Projekt systemu oceny jakości działalności szkoły wyższej; Kucharek D., Charakterystyka wybranych opcji egzotycznych; Martyn W., Staszczuk S., Charakterystyka czarnoziemów Grzędy Sokalskiej; Mataczyński K, Rola rehabilitacji i fizjoterapii. Aktualny stan i potrzeby; Pakuła A., Koncepcja wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości; Salej A., Funkcja kontroli w zarządzaniu marketingiem; Mazurek F., J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka (rec. J. Kroszel); Tokarczyk R., Turobin - dzieje miejscowości (rec. W.Ćwik).

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2002

Zamojskie Studia i Materiały

Analiza strategiczna organizacji samorządowej; Baruk A., Współczesny nabywca i jego zachowania na turbulentnym rynku; Baruk J., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie jej polityką rozwojową; Brzeziński M., Leszczyńska A., Poziom znajomości i stosowania metod organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach powiatu Krasnystaw i Zamość, Czajczyk B., Problematyka agrarna w legalnej publicystyce Henryka Kamieńskiego w latach czterdziestych XIX wieku; Kawałko B., Tittinger A., Projektowanie budowy systemu innowacyjnego w regionie zamojskim; Kowerski M., Zastosowanie metod modelowania odpornego do analizy przyczyn przestrzennego zróżnicowania produktu krajowego brutto w Polsce; Machowicz K., Wprowadzenie europejskiej konwencji praw człowieka do krajowych systemów prawnych (przykłady metody transformacyjnej i adopcyjnej); Mamcarz H., Obligacje z dyskontem na rynku kapitałowym w Republice Federalnej Niemiec (struktura i funkcjonowanie instrumentu); Przeciszewski T., Pozytywne i negatywne elementy rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz polityki społecznej Stanów Zjednoczonych; Szatkowski K., Interpretacja i zakres pojęć TPP, B+R i działalność innowacyjna; Szubstarska J., Nowe formy zatrudnienia i pracy; Szurgot B., Niektóre problemy transformacji gospodarki Ukrainy; Szymański Z., Rola kredytu rolnego w programie społeczno-gospodarczym Józefa Supińskiego.

ISSN 1507-9090