Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zamojskie Studia i Materiały

Zamojskie Studia i Materiały

Wybierz rok wydania:

 

Zamojskie Studia i Materiały 2/2001

Zamojskie Studia i Materiały

Hetmański M., Powstanie i rozwój badań nad sztuczną inteligencją; Duch W., A solutions to fundamental problems of cognitive sciences; Giza P., O systemach odkryć naukowych; Duch W., Psychophysics; Pietraś Z. J., Polityczne i prawne systemy ekspertowe; Kamiński W. A., Sztuczne sieci neuronowe; 
Część druga: Warowny T., KozłowskiE., Ryzyko portfela złożonego z akcji i opcji indeksowych; Wodecki A., O możliwościach uwzględnienia wskaźników branżowych w analizie dyskryminacyjnej Altmana; Wodecki A., Systemy emerytalne a skłonność gospodarki do inwestowania; Sachajko j., Hurtownie danych w systemach wspomagania decyzji; Omiotek Z., Planowanie i optymalizacja zdarzeń w synchronicznych systemach potokowych. 

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2001

Baruk A., Zmiany strukturalne determinantą konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; Baruk J., Rola centrów przedsiębiorczości w przyśpieszaniu komercjalizacji innowacji; Bereza A., Sądy gminne powiatu zamojskiego w latach 1876 - 1915; Branecki T., Udział Zwingliego w życiu polityczno - prawnym XVI - wiecznego Zurychu i jego wpływ na wybuch wojen religijnych (kappelskich); Czajczyk B., Kwestia agrarna w programach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego; Kawałko B., Tittinger A., Rozwój przedsiębiorczości w regionie zamojskim i jego wpływ na konkurencyjność regionu; Kucharek D., Zadania i organizacja szwajcarskiej giełdy terminowej SOFFEX; Kwiecień R., Zdolność traktatowa Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucji i ustawy o umowach międzynarodowych; Latuch M., Zakłócenia w obszarze rodziny pod oddziaływaniem zewnętrznej (zagranicznej) migracji ludności w Polsce; Mazurek F. J., Modele przezwyciężania bezrobocia; Miczyńska - Kowalska M., Korporacjonizm jako forma ustroju społeczno - gospodarczego państwa i jego aktualność; Mitura Z., Zmiany w działowo - sektorowej strukturze pracujących w byłych województwach regionu lubelskiego w latach 1990 - 1998; Szatkowski K., Efektywność ekonomiczna projektów innowacyjnych; Tworzydło D., Analiza kryteriów wyboru banku w świetle dynamicznego rozwoju potrzeb klientów; A. Zamoyski, Raport o Zarządzie Ordynacji od 1 kwietnia do 31 grudnia 1833 r. (z wprowadzeniem R. Orłowskiego); Kawałko B., Mitura Z., Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich. Sprawozdanie z konferencji naukowej; Pakuła A., Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią. Sprawozdanie z VII konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości; Cieślak P., Finał I edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe. 

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/2000

Zamojskie Studia i Materiały

Baruk J., Działalność badawczo - rozwojowa polskich przedsiębiorstw; Dziedziak W., Rola sankcji prawnych i moralnych w kształtowaniu wartości; Klementowski M., Bazyli Rudomicz jako sędzia w Ordynacji Zamojskiej w połowie XVII wieku; Kowerski M., Modele tendencji rozwojowej wybranych procesów społecznych i gospodarczych w mieście Zamościu w latach 1975 - 1998; Kozłowska P., Kucharska M., Kilka uwag na temat zmian w prawnokarnej regulacji zjawiska pornografii; Narkiewicz J., Wstępna ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego; Oniszczuk A., Malinowska Z., Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 1999 roku; Pawlikowicz L., Uciekinierzy z kręgu aparatu władzy w Polsce z lat 1945 - 1953. Zarys tematu; Rogowska I., Odpowiedzialność karna za przestępstwo zgwałcenia; Salej A., Marketing strategiczny a operacyjny; Szatkowski K., Polityka rozwoju czy zastoju gospodarczego?; Szeloch Z. M., Kompetencje osobiste i społeczne wyzwaniem dla współczesnego menedżera; Szołno-Koguc J., Podstawowe determinanty ukształtowania systemu podatkowego; Szubtarska J., Ograniczenie bezrobocia w warunkach restrukturyzacji zatrudnienia (na obszarze b. województwa zamojskiego); Ślusarczyk S., Mity i błędy w formułowaniu strategii marketingowej; Witkowski P., Podstawowe ukraińskie przepisy regulujące wymianę towarową z zagranicą (bariery ekonomiczne i pozaekonomiczne); Zarosa E., Repatriacja jako sposób nabycia polskiego obywatelstwa; Kozaczka M., Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918 - 1939 (rec. R. Orłowski); ks. Walewander E., Kapłani zamojszczyzny okresu okupacji - szkic do historii regionu i kościoła (rec. W. Ćwik) 

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/2000

Zamojskie Studia i Materiały

Bereza A., Zamojski zjazd sędziów pokoju w latach 1876 - 1915; Bieliszczuk P. K., Federalny system ubezpieczenia depozytów bankowych w Stanach Zjednoczonych; Kołodziej E., Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych w polskim systemie bankowym; Kościk B., Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską na przykładzie branży tytoniowej; Kozłowska P., Szwarczyk M., Prawnokarna ochrona zwierząt; Kucharska M., Prawnokarne aspekty ochrony prawa do znaku towarowego; Leszczyński L., Zakres swobody w administracyjnym stosowaniu prawa a racjonalność prawodawstwa; Miczyńska - Kowalska M., Realizacja koncepcji uwłaszczania pracowników najemnych przez akcjonat pracowniczy, w publikacjach autorów współczesnych; Samborski A., Okresy pogody sprzyjające korzystaniu z walorów turystycznych Zamościa; Skrzydło W., Parlamentarna odpowiedzialność rządu na gruncie konstytucji z 1997 r.; Smyk G., Sylwetki naczelników powiatu zamojskiego w latach 1867 - 1915; Szatkowski K., Decyzje innowacyjne w warunkach ryzyka; Wyskiel M., Przyczyny wprowadzenia konsolidacji w spółdzielczym sektorze bankowym; Zielińska N., Jeszcze wokół Traktau Brzeskiego: działalnośc Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918 - 1919; Zieliński K., Żydowskie prasowe inicjatywy wydawnicze na Lubelszczyźnie (do roku 1918); Mańkowski Z., Aresztowanie, śledztwo i proces dra Zygmunta Klukowskiego; Z historii państwa, prawa, miast i Polonii (rec. M. L. Klementowski); Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce (rec. J. Kroszel) 

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2/1999

Zamojskie Studia i Materiały

Bałtowski M., Miszczuk A., Strategia rozwoju regionu przygranicznego (na przykładzie Euroregionu Bug); Baruk J., Transfer technologii elementem polityki innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych; Ciseł W., Oniszczuk A., Ograniczenia analizy wskaźnikowej; Grzeszczyk M., Opinie rolników w zakresie form mechanizacji gospodarstw rolnych; Kamieniecka M., Rozwój instytucji kredytowych Lubelszczyzny na przełomie XIX i XX wieku; Kucharek D., Zadania i organizacja szwajcarskiej giełdy terminowej Soffex; Laskowski J., Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy amortyzacyjne w okresie zmian systemowych w Polsce (w latach 1992 - 98); Leszczyński L., Zasady prawa, uznanie administracyjne a odesłania pozaprawne; Mamcarz H., Znaczenie ratingu kredytowego dla uczestników rozwiniętych rynków kapitałowych; Ogonowski G., Restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce w okresie transformacji systemowej w latach 1989 - 1997; Przeciszewski T., Ogólne założenia oraz ważniejsze kierunki praktycznego zastosowania polskiej wersji koncepcji systemowej społecznej gospodarki rynkowej; Sieńko A. B., Uwarunkowania rozwoju produkcji, handlu i eksportu produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego w Polsce; Smyk G., Likwidacja odrębności administracyjnej Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym; Stefaniak D., Udział samorządów lokalnych w procesie rozwoju gospodarczego gmin wiejskich; Szeloch Z. M., Koncepcja strategii przedsiębiorstwa; Ślusarczyk S., Znaczenie marketingu personalnego w polityce kadrowej; Gerycz W., Współpraca transgraniczna rejonu Żółkwi. Nowe podejście. 

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1/1999

Zamojskie Studia i Materiały

Ćwiek D., Gminy w systemie państwowym Szwajcarii; Długosz Z., Proces starzenia się ludności w świetle struktury aktywności zawodowej na obszarze byłego województwa zamojskiego w latach 1978 - 1996; Dolecka M., Roboty publiczne jako podstawowa forma walki z bezrobociem (na przykładzie Lublina w okresie międzywojennym); Duda J., Staszicowska koncepcja organizacji społeczności wiejskiej na ziemi zamojskiej; Golec A., Idee F. W. Raiffeisena i F. Stefczyka wobec wyzwań współczesnej gospodarki rynkowej; Harczuk J., Orzekanie w trybie artykułu 335 i 387 KPK - geneza instytucji; Jurkiewicz W. Rola marketingu w procesie rozwoju bankowości komercyjnej; Kamieniecka M., Powstanie Lubelskiego Oddziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. i jego organizacja w latach 1898 - 1939; Kościk B., Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich; Kowerski M., Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gmin regionu zamojskiego w infrastrukturę techniczną; Kozłowski S. G., Rola państwa w amerykańskim systemie ekonomicznym; Mitura Z., Skala zaniedbań w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa zamojskiego; Oleszko B., Giełdy towarowe w Polsce; Stefaniak A., Z zagadnień kształtowania przekonań sądu w postępowaniu cywilnym; Widz E., Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową w banku komercyjnym; Pakuła A., Towarzystwo Naukowe Nieruchomości - VI Konferencja Naukowa; Kawałko B., Integracja Polski z Unią Europejską. Wyzwania i Dylematy. Sprawozdanie z konferencji naukowej. 

ISBN 89-910931-2-3