Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 2015/2016

Banknoty

Wszystkie wnioski można składać w Kwesturze w terminie od 15 lutego do 05 marca 2016 roku.

Wnioski można składać:

 • w Kwesturze, pok.17 I piętro
 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:
  ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość z dopiskiem "Stypendia".
  (decyduje data stempla pocztowego).

UWAGA! Informujemy, że decyzje stypendialne będą podejmowane po otrzymaniu z MNiSW stosownych danych dotyczących wysokości dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2016 rok. W związku z tym każdy student zobowiązany jest zapłacić indywidualnie czesne za miesiące marzec, kwiecień 2016 r. – brak wpłaty będzie skutkować skreśleniem z listy studentów i wstrzymaniem wypłaty stypendium.

WAŻNE: Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne na semestrletni 2015/2016 wzrósł do poziomu 1.043,90zł.

Dodatkowych informacji w sprawie pomocy materialnej dla studentów udziela Pani Barbara Tębikowska,  tel. 84 677 67 77

 

Formularze wniosków

 

Stypendium socjalne

Studenci, którzy otrzymywali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016, składają skrócony wniosek stypen­dialny,  w którym oświadczają czy sytuacja w odniesieniu do dokumentów składanych w semestrze zimowym uległa zmianie czy też nie. Jeżeli sytuacja nie uległa zmianie przyjmowany jest dochód wyliczony w semestrze zimowym 2015/2016  jako nadal obowiązujący. Jeżeli nastąpiła zmiana mająca wpływ na zmianę dochodu w rodzinie studenta do skróconego wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające zmianę związane z:

 1. utratą dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  utrata pracy – świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna z informacją czy pobierany jest zasiłek czy też nie
 2. uzyskaniem dochodu przez studenta bądź członka rodziny:
  uzyskanie pracy - zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni pełny miesiąc
 3. zmianą liczby członków w rodzinie w związku z urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny, ukończeniem szkoły przez członka rodziny – potwierdzone aktem urodzenia, aktem zgonu, oświadczeniem studenta o ukończeniu szkoły przez członka rodziny
 4. inne dokumenty mające wpływ na zmianę dochodu

Utraty bądź uzyskania dochodu nie stanowi
obniżka bądź podwyższenie wynagrodzenia

Studenci wszystkie zaświadczenie składają w oryginale, dokumenty takie jak akt zgonu, urodzenia, świadectwo pracy itp. Jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Studenci składają wniosek i dokumenty potwierdzające osiągnięcia za okres od 01.03.2015 r. – do 29.02.2016 r.

Każda kopia dokumentu dołączana do wniosku musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Studenci składają nowy wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska