Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

Dział I Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich WSZiA w Zamościu tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej Samorządem.
 2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów WSZiA oraz współdziałają w realizacji zadań WSZiA.
 3. Samorząd działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm), przepisy wykonawcze do ustawy, Statut WSZiA oraz niniejszy Regulamin.

 § 2

Samorząd jest demokratycznym wyrazicielem interesów społeczności studenckiej Uczelni.

§ 3

 1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów powszechnych.
 2. Organy Samorządu są niezależną reprezentacją ogółu studentów WSZiA w Zamościu.
 3. Organy Samorządu nie są podporządkowane żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządowym.
 4. Organy Samorządu są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami.

§ 4

Samorząd działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw studentów,
 2. uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli w jej organach kolegialnych,
 3. współpracuje z Władzami Uczelni w realizacji jej zadań i celów statutowych,
 4. opiniuje projekty decyzji organów Uczelni dotyczące studentów i Samorządu Studenckiego,
 5. wyraża zgodę na treść Regulaminu studiów,
 6. popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy studenckie,
 7. wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych oraz w sprawach ze środowiskiem tym związanych lub wymagających jego wypowiedzi,
 8. współpracuje z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału środków finansowych przeznaczonych na cele studenckie,
 9. wykonuje inne zadania określone w niniejszym Regulaminie oraz Statucie WSZiA.

§ 5

 1. Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z:
  1. przyznanych mu środków finansowych należących do Uczelni,
  2. urządzeń należących do WSZiA a w szczególności takich jak: pomieszczenia, urządzenia poligraficzne, sprzęt biurowy, urządzenia łączności w zakresie i na zasadach uzgodnionych z Rektorem,
  3. pomocy technicznej i prawnej Uczelni niezbędnej do realizacji zadań Samorządu.
 2. Decyzje Władz Uczelni dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie podejmowane są w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu.

§ 6

 1. Samorząd dla swoich celów może prowadzić działalność kulturalną, wydawniczą
  i turystyczną.
 2. Samorząd może tworzyć i nadzorować instytucje kulturalne, sportowe, turystyczne oraz naukowe takie jak: kluby i stowarzyszenia studenckie, akademickie biura podróży, akademickie kluby sportowe.

 

Dział II Organy Samorządu Studenckiego

Rozdział I
Struktura Samorządu Studenckiego

§ 7
Organami Samorządu są:

 1. Rada Studentów,
 2. Przewodniczący Rady Studentów,
 3. Sąd Koleżeński,
 4. Komisja Rewizyjna.

Rozdział II
Rada Studentów

§ 8

Rada Studentów jest najwyższą władzą uchwałodawczą Samorządu Studenckiego Uczelni.

§ 9

 1. W skład Rady Studentów, zwaną dalej w skrócie RS, wchodzi siedmiu członków, wybranych spośród ogółu Samorządu.
 2. Rada Studentów wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Rady Studentów zobowiązany jest do powołania jednego zastępcy w terminie 14 dni od daty objęcia stanowiska.
 4. Tryb wyboru i odwołania Przewodniczącego RS oraz poszczególnych członków RS określa Dział III niniejszego Regulaminu.
 5. W zakresie pełnienia swego mandatu członek RS zobowiązany jest:
 6. brać czynny udział w pracach RS i całego Samorządu,
 7. działać zgodnie z uchwałami RS.
 8. Kadencja RS trwa dwa lata, z zastrzeżeniem § 50 pkt 1 niniejszego regulaminu i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia zwołanego w ciągu 7 dni od zakończenia wyborów a kończy z chwilą wyboru RS następnej kadencji.
 9. Stanowiska oraz opinie RS wyrażane są w formie uchwał.
 10. Uchwały RS podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej pięciu członków RS.

§ 10

Członkowie Rady Studentów są:

 1. odpowiedzialni przed swoimi wyborcami,
 2. pełnią rolę łączników miedzy studentami a Samorządem.

§ 11

Do kompetencji i zadań Rady Studentów należy:

 1. wyrażanie opinii społeczności studentów Uczelni w sprawach, którymi społeczność jest zainteresowana i w sprawach jej dotyczących,
 2. przedstawianie opinii na temat działalności jednostek organizacyjnych i organów Uczelni zajmującymi się sprawami studenckimi, przedstawianie swoich wniosków Senatowi, bądź innym organom Uczelni,
 3. powoływanie i odwoływanie Studenckiego Sądu Koleżeńskiego,
 4. udzielanie absolutorium Przewodniczącemu Rady Studentów,
 5. opiniowanie projektu Regulaminu Studiów,
 6. współdecydowanie z Władzami Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania,
 7. wybieranie na pierwszym posiedzeniu przedstawicieli Samorządu Studenckiego do:
  1. Senatu Uczelni,
  2. Rady Wydziału Uczelni,
  3. zamojskich organizacji studenckich,
  4. ogólnopolskich organizacji studenckich.
 8. dokonuje wykładni przepisów Regulaminu Samorządu Studenckiego,
 9. składanie przy końcu kadencji, w formie pisemnej, na ręce Rektora dokładnego sprawozdania ze swej działalności.
 10. kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu,
 11. określanie szczegółowych kierunków działania Samorządu,
 12. podejmowanie decyzji w sprawach bieżącej działalności samorządu,
 13. rozdział środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie,
 14. utrzymywanie stałego kontaktu z Władzami Uczelni,
 15. prawo wyrażania zgody na powołanie oraz prawo do odwołania Przewodniczących poszczególnych Komisji Samorządu,
 16. delegowanie po dwóch przedstawicieli do uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej,
 17. powoływanie Rzecznika Samorządu Studenckiego ,
 18. delegowanie jednego przedstawiciela spośród studentów do Uczelnianej Komisji Stypendialnej,
 19. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Samorządu Studenckiego.

§ 12

 1. Rada Studentów obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Rady Studenckiej zwołuje Przewodniczący Rady Studentów nie rzadziej niż 2 razy w semestrze (organizacje danego semestru dla studentów studiów dziennych określają właściwe wewnętrzne przepisy Uczelni).
 3. Obecność członków na posiedzeniu jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność   członka Rady Studentów na posiedzeniu zgodnie z § 18 i § 22 niniejszego Regulaminu może być podstawą do wszczęcia postępowania przed Sądem Koleżeńskim oraz pozbawienia mandatu członka Rady Studentów.

§ 13

Na posiedzenie RS mogą być zaproszeni przedstawiciele Władz Uczelni, organizacji studenckich działających na terenie Uczelni oraz studenci w celu uzyskania ich opinii w temacie będącym przedmiotem zebrania.

§ 14

 1. Sesja Nadzwyczajna Rady Studentów zwoływana jest na wniosek:
  1. Rektora,
  2. co najmniej 4 członków RS,
  3. wspólny wniosek członków Senatu Uczelni,
  4. Komisji Rewizyjnej.
 2. Przewodniczący Rady Studentów ma obowiązek zwołać Sesję Nadzwyczajną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku. W przeciwnym wypadku Sesję zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni.

§ 15

RS może powoływać stałe lub doraźne komisje do określonych rodzajów działalności.

 

Rozdział III
Przewodniczący Rady Studentów

§ 16

Przewodniczący Rady Studentów kieruje działalnością Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz a także stoi na czele Rady Studentów oraz nią kieruje.
 1. Tryb wyboru i odwołania Przewodniczącego określa Dział III niniejszego Regulaminu.

§ 17

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Studentów należy:
 2. reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,
 3. koordynowanie prac organów Samorządu Studenckiego,
 4. czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego regulaminu i innych przepisów prawa,
 5. dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności,
 6. kierowanie pracami Rady Studentów,
 7. dysponowanie w uzgodnieniu z Radą Studentów środkami finansowymi Samorządu,
 8. sprawowanie nadzoru nad gospodarka finansową Samorządu Studenckiego,
 9. współpraca z organami Uczelni, w szczególności poprzez przedkładanie im wniosków i opinii Rady Studentów,
 10. dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności.
  1. Przewodniczący Rady Studentów za swoją pracę odpowiada przed Radą Studentów.

Rozdział IV
Sąd Koleżeński

§ 18

 1. Sąd Koleżeński zwany dalej Sądem orzeka w sprawach naruszenia Regulaminu oraz innych obowiązujących aktów prawnych przez osoby pełniące określone funkcje
  w Samorządzie.
 2. Sąd dokonuje wykładni przepisów Regulaminu pomiędzy posiedzeniami Rady Studentów.

§ 19

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków, których powołuje i odwołuje Rada Studentów w wyborach jawnych, spośród kandydatów zgłoszonych przez starostów grup wykładowych w terminie określonym przez Radę Studentów.
 2. Każdy ze starostów grup wykładowych ma prawo do zgłoszenia od jednego do trzech kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
 3. Sąd Koleżeński powołuje spośród siebie Przewodniczącego Sądu.

§ 20

 1. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata, z zastrzeżeniem § 50 pkt 2 niniejszego regulaminu.
 2. Nowo wybrana Rada Studentów na pierwszym posiedzeniu zarządza wybory członków Sądu Koleżeńskiego nowej kadencji.
 3. Sąd Koleżeński pełni swoje obowiązki do dnia wyboru Sądu Koleżeńskiego następnej kadencji.

§ 21

 1. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje na wniosek:
  1. Rektora,
  2. grupy co najmniej 15 studentów,
  3. Rady Studentów,
  4. organów Samorządu.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek o wszczęcie postępowania w ciągu 14 dni od daty jego złożenia i nadaje bieg sprawie.
 3. W zakresie orzekania Sąd jest niezawisły od innych organów Samorządu.
 4. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Rektora, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 
§ 22

 1. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
  1. upomnienia
  2. nagany,
  3. nagany z ostrzeżeniem,
  4. pozbawienia lub zakazu sprawowania funkcji w organach Samorządu.
 2. Sąd Koleżeński oprócz kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4), może stosować kary dodatkowe:
  1. powiadomienia o treści orzeczenia ogółu studentów,
  2. zobowiązanie do naprawienia szkody,
  3. zobowiązanie do przeproszenia poszkodowanego.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna

§ 23

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działania organów Samorządu i przedstawicieli Samorządu w zakresie realizacji przysługujących im uprawnień, wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.

§ 24

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, z zastrzeżeniem § 50 pkt 3 niniejszego  regulaminu.
 2. Nowo wybrana Rada Studentów na pierwszym posiedzeniu zarządza wybory członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji.

§ 25

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków, których powołuje i odwołuje Rada Studentów w wyborach jawnych, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez starostów grup wykładowych, w terminie określonym przez Radę Studentów.
 2. Każdy ze starostów grup wykładowych ma prawo do zgłoszenia od jednego do trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą obejmować innych stanowisk w Radzie Studentów i Sądzie Koleżeńskim.

§ 27

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z działalności komisji na posiedzeniu Rady Studentów, co najmniej raz na pół roku.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Samorządu Studenckiego,
 2. sprawowanie kontroli nad organami Samorządu Studenckiego,
 3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium członkom organów Samorządu Studenckiego,
 4. kontrola sposobu wydatkowania środków przeznaczonych dla Samorządu Studenckiego.

 Rozdział VI
Studenccy przedstawiciele do ciał kolegialnych Uczelni.

§ 29

W zakresie pełnienia swego mandatu studenccy przedstawiciele do Rad Wydziału i Senatu Uczelni działają zgodnie z uchwałami Rady Studentów. 

§ 30

Studenccy przedstawiciele do Rad Wydziału i Senatu Uczelni swoja działalnością mają za zadanie przyczyniać się do zapewnienia studentom jak najlepszych warunków studiowania oraz dbać o dobre imię i wizerunek Uczelni.

§ 31

Do rad wydziałów Rada Studentów wybiera przedstawiciele studentów w liczbie określonej w § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 32

Spośród przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów Rada Studentów wybiera przedstawicieli do Senatu w liczbie określone w § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Wyższej Szkoły  Zarządzania i Administracji w Zamościu, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

Rozdział VII
Sekretarz

§ 33

 1. Nowo wybrana Rada Studentów na pierwszym posiedzeniu zarządza wybór Sekretarza na nową kadencję.
 2. Sekretarz wybierany jest przez Radę Studentów spośród kandydatów zgłoszonych przez starostów grup wykładowych w terminie określonym przez Radę Studentów.
 3. Każdy ze starostów grup wykładowych ma prawo zgłosić jednego kandydata na Sekretarza.

 

Rozdział VIII
Studencka Komisja Wyborcza

§ 34

Studencka Komisja Wyborcza zwana dalej SKW, powoływana jest przez Radę Studentów.

§ 35

W skład SKW wchodzi 4 członków wybieranych przez Radę Studentów poprzedniej kadencji w głosowaniu tajnym większością głosów oraz jeden członek wyznaczony przez Pełnomocnika Rektora ds. studenckich.

§ 36

Członkowie SKW są wybierani spośród pisemnie zgłoszonych przez studentów kandydatów. Termin zgłaszania kandydatów jest podawany do publicznej wiadomości przez Radę Studentów w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać ogół studentów. Rada Studentów przyjmuje zgłoszenia do SKW w ciągu 2 tygodni od podania terminu.

§ 37

Do kompetencji SKW należy:

 1. ustalanie i ogłaszanie kalendarza wyborczego,
 2. przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu,
 3. opracowanie kart wyborczych i list wyborców,
 4. przeprowadzenie wyborów do Rady Studentów,
 5. czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
 6. udzielanie wiążącej wykładni przepisów Ordynacji wyborczej,
 7. unieważnianie wyborów,
 8. przeprowadzanie odpowiedniego postępowania w celu obsadzenia wakatów
  w organach Samorządu.

§ 38

Od decyzji SKW w sprawie unieważnienia wyborów przysługuje odwołanie do Rektora.

 Dział III
Ordynacja Wyborcza Samorządu Studenckiego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 39

Zarządzenie o wyborach podawane jest przez do publicznej wiadomości w taki sposób, aby mógł się z nimi zapoznać ogół studentów.

 § 40

 1. W wyborach czynne prawo wyborcze ma każdy student WSZiA.
 2. Bierne prawo wyborcze ma każdy student za wyjątkiem studenta ukaranego prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich oraz ukaranego przez Rektora lub Dziekana z wpisem do akt.

§ 41

 1. W czasie trwania kadencji członek organu Samorządu traci mandat w wypadku:
  1. utraty statusu studenta,
  2. ukarania prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich, pozbawiającym go sprawowanej funkcji,
  3. zrzeczenia się mandatu,
  4. niemożliwości pełnienia swej funkcji przez okres co najmniej jednego miesiąca,
  5. odwołania przez organ do tego uprawniony.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza w formie uchwały SKW.

§ 42

 1. W przypadku, o którym mowa w § 41 wakat w organie Samorządu obsadzany jest przez następną osobę z największą ilością ważnie oddanych głosów uzyskanych w wyborach do tego organu. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do wakatów studenckich w organach kolegialnych WSZiA.
 2. Jeśli procedura wskazana w ust. 1 nie doprowadzi do obsadzenia wakatu przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Odpowiednie postępowanie w celu obsadzenia wakatów w organach Samorządu przeprowadza SKW, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wystąpienia wakatu.

Rozdział II
Wybory Rady Studentów oraz Przewodniczącego Rady Studentów

§ 43

Wybory Rady Studentów przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza, nie później niż do dnia 31 listopada danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem § 50 pkt 4 niniejszego regulaminu.

§ 44

 1.  Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Studentów mają grupy studenckie w liczbie nie mniejszej niż sto osób.
 2.  Każda z grup studenckich, o których mowa w pkt 1 ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

§ 45

 1. Wybory Rady Studentów odbywają się z zachowaniem zasad powszechności i równości.
 2. Wybory Rady Studentów przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza.
 3. Wybory odbywają się poprzez wypełnienie przez studenta mającego prawo wyborcze karty wyborczej i wrzucenie jej do odpowiednio oznaczonej i zabezpieczonej urny wyborczej.
 4. Nad prawidłowością wyborów czuwa Studencka Komisja Wyborcza.

§ 46

 1. Listę wyników wyborów ustala się na podstawie liczb ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 2. W skład Rady Studentów wchodzi jeden członek nominowany przez Radę Studentów poprzedniej kadencji, z tym, że pierwszeństwo do nominacji ma członek Rady Studentów poprzedniej kadencji, z zastrzeżeniem § 50 pkt 5.
 3. Członek Rady Studentów, o którym mowa w ust. 2 zostaje wybrany przez Radę Studentów poprzedniej kadencji większością głosów.
 4. Miejsca mandatowe w Radzie Studentów (siedem) obsadza się kandydatami, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 5. Jeśli co najmniej 2 kandydatów ubiegający się o ostatni mandat członka Rady Studentów uzyskało jednakową liczbę głosów, niezwłocznie wyznaczana jest data kolejnej uzupełniającej tury odpowiednich wyborów.
 6. Nowo wybrana Rada Studentów zbiera się w ciągu siedmiu dni od zakończenia wyborów.
 7. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Studentów zwołuje Przewodniczący Rady Studentów poprzedniej kadencji.

§ 47

 1. Nowo wybrana Rada Studentów wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Studentów w ciągu 7 dni od obsadzenia mandatów w Radzie Studentów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku rażącego naruszenia przez Przewodniczącego Rady Studentów niniejszego regulaminu oraz Statutu WSZiA, Przewodniczący może zostać odwołany przez Radę Studentów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków Rady Studentów.

Dział IV
Uchwalenie i zmiany Regulaminu

§ 48

Zmiany Regulaminu uchwala Rada Studentów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej sześciu swoich członków.

§ 49

Wykładni Regulaminu dokonuje Rada Studentów z zastrzeżeniem § 18 ust.2

Dział V
Przepisy przejściowe

§ 50

 1. Kadencja Rady Studentów, wybranej w roku akademickim 2005/2006 trwa półtora roku.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego, wybranego w roku akademickim 2005/2006 trwa półtora roku.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej, wybranej w roku akademickim 2005/2006 trwa półtora roku.
 4. Wybory do Rady Studentów w roku akademickim 2005/2006 Studencka Komisja Wyborcza przeprowadza nie później niż do dnia 31 marca.
 5. W skład Rady Studentów, wybranej w roku akademickim 2005/2006 wchodzi jeden członek nominowany przez Zarząd kończącej się kadencji, z tym, że pierwszeństwo do nominacji ma członek Zarządu.

Dział VI

§ 51
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Studentów i stwierdzeniu przez Senat WSZiA w Zamościu jego zgodności ze Statutem WSZiA w Zamościu i przepisami ustawowymi.