Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Przetargi

Lista obecnie otwartych przetargów

W chwili obecnej nie ma otwartych przetargów

Archiwum przetargów

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na kompleksową usługę organizacji Międzynarodowej Konferencji  i Transgranicznych Targów Technologii Innowacyjnych w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 IPBU.01.01.00-06-570/11"Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych".


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie ekspertyzy pn. "Wpływ dodatku zeolitu na właściwości użytkowe mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonanie doświadczalnego odcinka drogi" w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 IPBU.01.01.00-06-570/11 "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych".


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania ekspertyzy: "Ocena wpływu dodatku zeolitu na parametry techniczne bloczków z betonu komórkowego" na potrzeby realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie ekspertyzy pn. "Wpływ zeolitu na właściwości wytrzymałościowe i trwałościowe betonu" w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 IPBU.01.01.00-06-570/11 "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych".


Ogłoszenie o przetargu pn. "Zakup wyposażenia do badań w projekcie ”Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"


W związku z planowaną realizacją projektu „TechnoFound - kapitał na innowacje” w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zapraszamy do złożenia oferty na: "Świadczenie usług eksperckich"


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość, działając w imieniu i na rzecz nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu – beneficjentów ostatecznych projektu „POKL.03.04.03-00-069/10-00 ”Dydaktyka bliska gospodarce. Praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, na realizację usług obejmujących transport uczestników projektu na oraz z praktyki
Kod CPV: usługi transportowe – kod CPV 60100000-9.


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość, działając w imieniu i na rzecz nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu – beneficjentów ostatecznych projektu „POKL.03.04.03-00-069/10-00 ”Dydaktyka bliska gospodarce. Praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, na realizację usług obejmujących nocleg i wyżywienie
Kod CPV: Usługi hotelarskie i restauracyjne - CPV 55110000-0.


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako podmiot, który wspólnie z Partnerem Projektu - Szkołą Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych "PROMAR- INTERNATIONAL" realizuje Projekt 'Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe' w ra­mach Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie poczęstunku dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu realizowanych w ramach projektu 'Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe' finansowanego ze środków EFS w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013".Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako podmiot, który wspólnie z Partnerem Projektu - Szkołą Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych "PROMAR- INTERNATIONAL" realizuje Projekt "Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe" w ra­mach Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe zaprasza do składania ofert w postę­powaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Ubezpieczenie słuchaczy IV edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu oraz w Rzeszowie realizowanych w ramach projektu 'Z gospodarki do edukacji - studia podyplomowe' finansowanego ze środków EFS.


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekra­cza­jącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w postępo­waniu o udzie­lenie zamówienia pn.: "Wynajem pomieszczeń do prowa­dze­nia zajęć oraz zapewnienie poczęstunku dla słu­chaczy Podyplo­mowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu realizo­wanych w ra­mach projektu Z gospo­darki do edukacji – studia pody­plomowe finan­so­wanego ze środków EFS w seme­strze let­nim roku akade­mickiego 2011/2012"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni chemicznej w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia podstawowego w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni materiałów budowlanych – sprzęt pomocniczy w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"

Opublikowano: 6.12.2011 r.


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni materiałów budowlanych – sprzęt podstawowy (cz.1) w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"

Opublikowano: 6.12.2011 r.


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni materiałów budowlanych – sprzęt podstawowy (cz.2) w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"

Opublikowano: 6.12.2011 r.


Ogłoszenie o przesunięciu terminu złożenia i otwarcia ofert w postę­powaniach przetargowych ogłoszonych w dniu 6 grudnia 2011 r.

Opublikowano: 14.12.2011 r.


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekra­cza­jącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, o udzie­le­nie za­mówie­nia pn.: "Publikacja ogłoszeń prasowych promujących pro­jekt »Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe« w prasie regionalnej - tygodniku".


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekra­cza­jącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, o udzie­le­nie za­mówie­nia pn.: "Publikacja ogłoszeń prasowych promujących pro­jekt »Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe« w prasie regionalnej - dzienniku".


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni chemicznej (sprzęt podstawowy) w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"

Opublikowano: 8.12.2011 r.


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni chemicznej (aparatura) w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przesunięciu terminu złożenia i otwarcia ofert w postępo­waniach przetargowych ogłoszonych w dniu 7 listopada 2011 r.


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni geologicznej w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni materiałów budowlanych – sprzęt podstawowy w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni materiałów budowlanych – sprzęt pomocniczy w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę wyposażenia pracowni chemicznej w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na dostawę "wyposażenia pracowni komputerowej" w ramach projektu „Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia".


Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekra­czającej 20 tys. zł w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Ubezpieczenie słuchaczy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu realizowanych w ramach projektu »Z gospodarki do edukacji - studia podyplomowe« finansowanego ze środków EFS w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012"


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekra­czającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w postępo­waniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie poczęstunku dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu realizowanych w ramach projektu „Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” finansowanego ze środków EFS w semestrze zimowym roku akade­mickiego 2011/2012”


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro: "Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie poczęstunku dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Zamościu realizowanych w ramach projektu "Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” finansowanego ze środków EFS w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego Na budowę pawilonu dydaktycznego wraz z urządzeniem terenu wokół pawilonu oraz wykonaniem przyłączy zewnetrznych w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę pawilonu dydaktycznego w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia".


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Publikacja ogłoszeń prasowych promujących projekt "Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe" w prasie regionalnej - tygodniku".


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Publikacja ogłoszeń prasowych promujących projekt "Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe" w prasie regionalnej - dzienniku".


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na budowę pawilonu dydaktycznego wraz z urządzeniem terenu wokół pawilonu oraz wykonaniem przyłączy zewnetrznych w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. "Budowa pawilonu dydaktycznego wraz z urządzeniem terenu wokół pawilonu oraz wykonaniem przyłączy zewnetrznych" w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na budowę pawilonu dydaktycznego wraz z urządzeniem terenu wokół pawilonu oraz wykonaniem przyłączy zewnetrznych w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywil­nego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt. "Budowa pawilonu dydaktycznego wraz z urządzeniem terenu wokół pawilonu oraz wykonaniem przyłączy zewnetrznych" w ramach projektu "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz zapewnienie poczęstunku dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Rzeszowie i w Zamościu realizowanych w ramach projektu "Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe" finansowanego ze środków EFS w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlanego w projekcie "Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup wyposażenia"


Przetarg na:
"Wyżywienie uczestników zajęć studiów podyplomowych w województwie lubelskim i podkarpackim dla II edycji studiów w roku akademickim 2009/2010"


Przetarg na:
"Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu w województwie lubelskim i podkarpackim dla II edycji studiów w roku akademickim 2009/2010"


Przetarg na:
"Przeprowadzenie zajęć z technologii informacyjno - komunikacyjnej w ramach studiów podyplomowych w województwie lubelskim dla słuchaczy I edycji studiów w III semestrze roku akademickiego 2009/2010"


Przetarg na:
"Publikacja ogłoszeń prasowych promujących projekt
"Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe"


Przetarg na:
"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania" realizowany w ramach projektu pt. "Dbamy o tradycję – budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu"


Przetarg na:
"Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu CRM"


Przetarg na: "Zakup trzech kursów Dystance Learning z zakresu technik komunikacji, autopromocji, autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych"


Przetarg na: Zakup i wdrożenie systemu klasy CRM


Przetarg na: Wyżywienie uczestników zajęć studiów podyplomowych w województwie lubelskim i podkarpackim dla I edycji studiów w roku akademickim 2009/2010


Przetarg na: Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu w województwie lubelskim i podkarpackim dla I edycji studiów w roku akademickim 2009/2010


Przetarg na: Druk czasopisma "Barometr Regionalny"


Przetarg na: Druk czasopisma "Lubelski Barometr Gospodarczy"


Przetarg na: Wyżywienie uczestników zajęć studiów podyplomowych


Przetarg na: Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu w województwie lubelskim i podkarpackim


Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówień w ramach projektu "Z gospodarki do edukacji - studia podyplomowe":