Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Kadry dla gospodarki transgranicznej
Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego WSZiA w Zamościu

Kapitał ludzki Narodowa Strategia Spójności

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin realizacji projektu: 1.09.2009 r. - 1.10.2012 r.

Publikacje

M.Kowerski, I.Pieczykolan (red.), Kadry dla gospodarki transgranicznej, WSZiA w Zamościu, Zamość 2012, ISBN 978-83-60790-42-7

Kadry dla Gospodarki Transgranicznej

Opracowanie jest podsumowaniem trzech lat pracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Zarządza­nia i Administracji w Zamościu". Projekt jest odpo­wiedzią na konkurs numer 2/POKL/4.1.1/2009 ogło­szony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.

Podjęcie się realizacji projektu wynikało z przeko­nania, że Region lubelski ze względu na swoje położenie ma szczególną rolę do odegrania w tworze­niu warunków i realizacji współpracy państw Unii Europejskiej ze wschodnimi sąsiadami - Ukrainą i Białorusią. Fakt ten znalazł miejsce we wszystkich dokumentach strategicznych, przygotowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Prowadzone - zarówno przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji (WSZiA) jaki i inne instytucje badawcze - badania naukowe wskazują, iż współpraca transgraniczna może być ważnym czynnikiem rozwoju jednego z najbiedniejszych regionów UE, jakim jest woj. lubelskie. Ale efektywna realizacji współpracy wymaga wysoko kwalifikowanej, posiadającej specjalistyczną wiedzę i umiejętności kadry, korzystającej z rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to zarówno współpracy gospodarczej, jak i społeczno-kulturalnej. Pobierz całość (PDF)

Grupa docelowa

Grupa docelowa to studenci i absolwenci WSZiA: nowej specjalności na kierunku ekonomia – gospodarka transgraniczna oraz kierunków administracja, pedagogika, fizjoterapia.

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie kadr dla gospodarki transgranicznej w regionie lubelskim poprzez wdrożenie programu rozwojowego WSZiA w Zamościu.
Cele szczegółowe:

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni poprzez zaoferowanie nowej specjalności: „gospodarka transgraniczna” na studiach stacjonarnych kierunku ekonomia,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni w drodze realizacji programu fakultatywnych zajęć wyrównawczych z matematyki,
 • wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia dzięki wdrożeniu programu dodatkowych praktyk i staży,
 • lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia na transgraniczny rynek pracy.

Zadania

W projekcie przewidziano realizację następujących zadań:

 • przygotowanie, utworzenie i realizacja nowej specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku ekonomia: „gospodarka transgraniczna”,
 • zajęcia fakultatywne w postaci programu wyrównawczego z matematyki,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji programu praktyk i staży dla studentów i absolwentów,
 • wzmocnienie potencjału Biura Karier,
 • promocja idei i rezultatów projektu.

Rezultaty

Zakłada się osiągnięcie następujących rezultatów w projekcie:

 • wzrost praktycznych umiejętności studentów, odpowiadających potrzebom rynku pracy,
 • zwiększenie szans absolwentów na trans granicznym rynku pracy,
 • wzrost samooceny oraz aktywności i skuteczności studentów w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia,
 • wzrost umiejętności analitycznych, samodzielnego rozwiązywania problemów, korzystania ze specjalistycznego oprogramowania przez studentów,
 • wzrost jakości oraz wartości merytorycznej praktyk studenckich.

Linki do stron internetowych

Kapitał ludzki Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego