Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Konsorcjum Edukacyjne

W 2005 roku z inicjatywy wspólnego założyciela powstało Konsorcjum Edukacyjne, które tworzą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa wyższego. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, obejmująca 24 kierunki studiów I i II stopnia oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

W ciągu niespełna 4 lat funkcjonowania Konsorcjum wprowadziło w uczelniach partnerskich jednolity, zintegrowany system zarządzania „Uczelnia.XP”, który, wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia branży IT, wspomaga zarówno proces zarządzania uczelniami, jak również obsługuje szeroko pojęty tok studiów. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w całym Konsorcjum Akademickim funkcjonuje ujednolicony system stypendialny, bazujący na środkach własnych uczelni partnerskich, środków z budżetu państwa oraz kwotach przekazywanych przez sponsorów, czego efektem jest imponująca liczba studentów otrzymujących świadczenia stypendialne. Na 15 tysięcy osób studiujących w partnerskich uczelniach, ponad połowa otrzymuje różnego rodzaju wsparcie finansowe. Celem podnoszenia jakości kształcenia stworzono również jednolity system doboru kadry i oceny pracowników, jak również zaawansowany system kontroli i podnoszenia kwalifikacji pracowników dydaktycznych. Konsorcjum posiada również skoordynowany system promocji. Mierzalnym efektem współdziałania jest kwota ponad 30 mln PLN, pozyskanych przez sprzymierzone uczelnie w ramach zakończonych grantów naukowo-badawczych i innych projektów realizowanych m.in. w oparciu o środki wspólnotowe.

Kolejnym etapem konsolidacji będzie wdrożenie w WSZiA oraz WSE, funkcjonującego już w WSIiZ systemu, umożliwiającego umiędzynarodowienie uczelni, co jest szczególnie istotne w obliczu postępującej w świecie multikulturalizacji.

Celem istnienia Konsorcjum Edukacyjnego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Konsorcjum nie jest instytucją, która jedynie konsumuje wygenerowane wartości. Udostępnia wyniki swoich badań i gotowe produkty zainteresowanym placówkom, zarówno z sektora prywatnego, jak też publicznego. Z systemu „Uczelnia.XP” korzysta ponad 50 polskich uniwersytetów i szkół wyższych. Ponadto oferujemy, stworzony w ramach Konsorcjum, system antyplagiatowy oraz międzynarodowe certyfikaty informatyczne i językowe.

Konsorcjum Edukacyjne to liczne korzyści dla Studentów:

 • Studiowanie równocześnie na dwóch uczelniach studenci realizujący drugi kierunek studiów na partnerskiej uczelni płacą tylko 70% czesnegoi nie płacą wpisowego.
 • Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować studia II stopnia na partnerskiej uczelni z pominięciem procesu kwalifikacyjnego oraz bez ponoszenia kosztów wpisowego.
 • Międzynarodowe certyfikaty studenci mają zagwarantowane w programie studiów przygotowanie do uzyskania międzynarodowych certyfikatów biznesowych, językowych i informatycznych, a kończąc naukę, otrzymują uznawane na całym świecie certyfi katy.
 • Rozszerzenie oferty dydaktycznej studenci mają możliwość uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów własnej uczelni oraz zagranicznej.
 • Staże zagraniczne, praktyki wspólna organizacja szkół letnich, obozów, wyjazdów, które umożliwiają studentom podniesienie konkurencyjności na rynku pracy potwierdzające ich umiejętności.
 • Dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane są we współpracy z wybitnymi wykładowcami, studenci mogą brać udział w wybranych przez siebie zajęciach i wykładach na partnerskich uczelniach.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między uczelniami. Uczelnie organizują wspólne dyskusje z udziałem polskich i zagranicznych autorytetów, seminaria, konferencje, spotkania autorskie, wystawy fotograficzne, warsztaty wielokulturowe dla studentów.
 • Wspólne inicjatywy studenckie m.in. „Spotkania z Orientem” oraz „Kultury Bliskie i Dalekie” (dni kultury indyjskiej, chińskiej, irańskiej, ukraińskiej, nigeryjskiej, Tybetu), organizowane przez utworzony wspólnie przez WSIiZ i WSE, Instytut Badań nad Cywilizacjami.
 • Wspólna platforma wymiany informacji studenci trzech uczelni tworzą wspólną internetową platformę, której celem jest wymiana informacji i doświadczeń dotyczących studiowania oraz życia studenckiego.
 • Najnowocześniejszy w Polsce system zarządzania uczelnią i obsługą procesu dydaktycznego wykorzystuje on najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne m.in. Distance Learning (metoda nauki na odległość), Wirtualny Dziekanat – dostęp do wszelkich danych (ocen z egzaminów, zaliczeń, płatności, programu zajęć itp.) za pomocą internetu, kiosków informacyjnych, platformy Wirtualna Uczelnia oraz SMS-ów). Tym samym usprawniona została praca Kwestury, Dziekanatu czy Działu Nauczania, a studenci otrzymują interesujące ich dane natychmiast, bez konieczności odwiedzania Uczelni.
 • Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej studenci wszystkich trzech uczelni mogą korzystać z kompleksowej bazy konferencyjno- rekreacyjnej, gdzie do ich dyspozycji oddane są m.in. jedna z największych w Polsce hal sportowych, stadnina koni, park linowy, a także wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt sale konferencyjne i komputerowe oraz liczne specjalistyczne laboratoria, dzięki czemu studenci mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę w praktyce.