Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Koło Naukowe Fizjoterapeutów "Radiatus"

Kolo Radius Logo

Koło Naukowe Fizjoterapeutów „Radiatus” jest organizacją studencką działającą na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA. KNF zostało utworzone na początku 2003 r.

Praca koła polega na realizowaniu wybranych projektów badawczych jak również pogłębianiu wiedzy dotyczącej metodyki oraz śledzenia obecnego stanu wiedzy poprzez analizowanie ukazujących się publikacji. Spotkania poświęcone są min. poznawaniu metod badawczych przydatnych w naszej pracy laboratoryjnej.

Działalność koła obejmuje również przygotowanie studentów do olimpiad i konkursów fizjoterapeutycznych oraz przygotowanie studentów do udziału w konferencjach naukowych.

Opiekun Koła

dr n. med. Krzysztof Mataczyński
Ordynator Oddziału Rehabilitacji S.P.S.W. im. Jana Pawła II w Zamościu

 

Staut Koła

Rozdział l

Postanowienia ogólne

Działając na podstawie Statutu WSZiA: §18, ust. 5 w związku z §19, ust. 3, powołuje się Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapeutów działające przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§1

Koło prowadzi działalność w ramach struktur Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§2

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapeutów zwane dalej „Kołem” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których celem jest rozwijanie działalności badawczej i środowiskowej związanej z fizjoterapią.

§3

 1. Kolo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Siedzibą Koła jest miasto Zamość.
 3. Kolo może posługiwać się logo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz posiadać własne symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie.

Rozdział 2
Cel, sposoby działania Koła i zasady członkostwa.

§5

Celem Koła jest:

 1. Rozwijanie i wspomaganie własnych zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z Fizjoterapią;
 2. Doskonalenie umiejętności zawodowych;
 3. Prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie informacji i materiałów związanych z Fizjoterapią;
 4. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz „usuwania” i łagodzenia barier uniemożliwiających „normalne” egzystowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
 5. Podejmowanie działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji, usprawniania itp.

§6

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszenie w swoich szeregach osób zainteresowanych publikacjami i tematyką z zakresu Fizjoterapii.
 2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją (konferencje, wykłady, seminaria, odczyty)
 3. Inicjowanie i współorganizacja różnych imprez w instytucjach i ośrodkach o charakterze terapeutycznym.
 4. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi ł krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie Fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów rehabilitacji.
 5. Udział w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom rehabilitacji oraz niepełnosprawności.
 6. Promowanie efektów ł wyników prac najzdolniejszych członków Koła na arenie krajowej i międzynarodowej.

§7

 1. Członkowie Koła mogą posiadać status:
  a) członka zwyczajnego,
  b) członka wspierającego,
  c) członka honorowego.
 2. Członkami Koła mogą być cudzoziemcy

§8

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Koła, wywodząca się przede wszystkim ze środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna spoza środowiska akademickiego WSZiA zainteresowana działalnością na rzecz Koła.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności i dorobku Koła lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Koła.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła po uprzedniej konsultacji z Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Rekrutację członków zwyczajnych Koła przeprowadza się spośród studentów WSZiA, jednak dopuszcza się możliwość uczestnictwa w pracach Koła na zasadzie pełnego członkostwa osób spoza Uczelni za zgodą Rektora WSZiA po przedłożeniu stosownego wniosku przez Walne Zebranie.

§9

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Koła;
 2. uczestniczenia w pozostałych formach działalności Koła;
 3. korzystania ze sprzętu oferowanego przez Koło;
 4. zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem funkcjonowania Koła.
 5. głosu na Walnym Zebraniu Członków Koła.

§10

Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 8 lit. b, c, d.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
Członkowie Koła zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Koła:
 2. aktywnego uczestnictwa w działalności Koła;
 3. dbania o dobre imię Koła,
 4. dokonywania opłat członkowskich w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Koła

§11

Członkowie Koła ponoszą odpowiedzialność majątkową na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r.. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.) za powierzone sobie mienie

Z chwilą odejścia z Koła lub wykluczenia spośród grona jego członków, członkowie Koła zobowiązani są do rozliczenia się przed Prezesem Zarządu z powierzonego sobie mienia.

§12

Członkostwo Koła ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Koła, potwierdzonego pismem złożonym na ręce Opiekuna
 2. skreślenia uchwałą Walnego Zebrania z powodu naruszenia regulaminu Koła:
 3. skreślenia uchwałą Walnego Zebrania z listy członków Koła z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania, wydanej w trybie przewidzianym dla nadania tego tytułu.
  Od uchwały Walnego Zebrania o skreśleniu, przysługuje odwołanie do Rektora WSZiA. Do czasu podjęcia uchwały o skreśleniu członkostwo ulega zawieszeniu.

Rozdział 4
Organy Koła

§13

 1. Kolegialnym organem o charakterze uchwałodawczym jest Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła tworzą: Zarząd oraz członkowie Koła.
 3. Decyzje Walnego Zebrania zapadają w formie uchwały, podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków Koła.

§14

 1. Organem o charakterze wykonawczym jest Zarząd Koła.
 2. Zarząd Koła tworzą 4 osoby powoływane i odwoływane przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
 3. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
 4. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zarządu i Walne Zebrania Koła oraz organizuje pracę Zarządu, a także reprezentuje Koło na zewnątrz.

§15

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. realizacja celów Koła;
 2. określanie szczegółowych kierunków działania;
 3. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem Koła;
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Koła i przedstawianie ich Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;
  ustalanie planów działalności i budżetu Koła; działanie w imieniu Koła i reprezentowanie go na zewnątrz; wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego.

Rozdział 5
Majątek Koła

§16

Majątek Koła tworzą:

 1. składki członkowskie;
 2. środki otrzymane z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;
 3. inne środki pochodzące od donatorów lub uzyskane z realizowanych projektów.

Rozdział 6
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Koła

§17

Projekt zmiany Statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Przewodniczący Zarządu Koła po zaakceptowaniu go przez członków zwyczajnych i wspierających.

Projekt zmian przedkładany jest na ręce Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu.

Zmiany w Statucie wprowadzane są po zaakceptowaniu ich przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§18

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie kwalifikowana większością głosów7 w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do brania udziału w tego rodzaju sesji Walnego Zebrania. Uchwała przedkładana jest Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Majątek Koła z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w ustępie l niniejszego paragrafu oraz zaakceptowaniu jej przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przechodzi na rzecz WSZiA w Zamościu. Decyzję o rozwiązaniu działalności Koła może podjąć również Rektor WSZiA.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem prawo decydowania przysługuje Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§20

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Członków założycieli Koła i zaakceptowaniu przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 2. Postanowienia Statutu obowiązują członków Koła po upływie 14 dni od udostępnienia jego treści w sposób zwyczajowo przyjęty w Kole.
 3. Członkowie Koła zobowiązani są do zapoznania się z treścią Statutu przed przystąpieniem do Koła, co poświadczają pisemnie.

Rozdział 6
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Koła

§21

Projekt zmiany Statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Przewodniczący Zarządu Koła po zaakceptowaniu go przez członków zwyczajnych i wspierających.

Projekt zmian przedkładany jest na ręce Rektora Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu. Zmiany w Statucie wprowadzane są po zaakceptowaniu ich przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§22

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do brania udziału w tego rodzaju sesji Walnego Zebrania. Uchwała przedkładana jest Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Majątek Koła z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w ustępie l niniejszego paragrafu oraz zaakceptowaniu jej przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przechodzi na rzecz WSZiA w Zamościu. Decyzję o rozwiązaniu działalności Koła może podjąć również Rektor WSZiA.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§23

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem prawo decydowania przysługuje Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

§24

 1. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Członków założycieli Koła i zaakceptowaniu przez Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 2. Postanowienia Statutu obowiązują członków Koła po upływie 14 dni od udostępnienia jego treści w sposób zwyczajowo przyjęty w Kole.
 3. Członkowie Koła zobowiązani są do zapoznania się z treścią Statutu przed przystąpieniem do Koła, co poświadczają pisemnie.