Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej

2016-12-19 12:53:01

"Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim w świe­tle pamiętników i literatury pięknej" to trzeci tom badań historyczno-pedagogicznych szkolnictwa w zaborach w oparciu o literaturę pa­miętnikarską i beletrystyczną autorstwa ks. prof. nadzw. dr hab. Czesława Galka.

Ks. dr hab. Czesław Galek Ks. dr hab. Czesław Galek pracą naukową i dydaktyczną zwią­zany jest z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Za­mościu. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest myśl pedagogiczna, wychowanie i szkolnictwo na ziemiach polskich w XIX wieku. W swojej pracy naukowej podejmuje także współczesne problemy wychowawcze związane z ety­ką, rodziną, resocjalizacją i profilaktyką, ekologią, masmedia­mi oraz przemianami kulturowymi. Zagadnieniom tym poświęcił 7 książek oraz ok. 100 artykułów naukowych i roz­działów zamieszczonych w publikacjach zbiorowych, wyda­nych w kraju i zagranicą. Brał udział w wielu konferencjach naukowych — krajo­wych i zagranicznych. Jest również autorem wielu tekstów publicystycznych, w tym również dotyczących jego Małej Ojczyzny — Zamojszczyzny. Niniejsza publikacja zamyka tryptyk dotyczący szkolnictwa na ziemiach polskich w trzech zaborach przełomu XIX i XX wieku.

Ks. dr hab. Czesław Galek prof. WSZiA to powszechnie znany i ceniony badacz problematyki edukacyjnej, występującej w dziełach literackich drugiej połowy XIX wieku. [...] W przygotowaniu dysertacji Autor obficie korzystał z licznych źródeł pomocniczych, a także skrupulatnie i ze znawstwem zgromadzonej nauko­wej literatury przedmiotu. Bogactwo nagromadzonego materiału badawczego pozwoliło na wszechstronne i dogłębne ujęcie rozpatrywanego problemu. [...] Praca ks. prof. Czesława Galka wyróżnia się oryginalnością źródłową, wiernym, profesjonalnym pokazaniem wybranych aspektów życia Polaków pod zaborem pruskim w świetle pamiętników i literatury pięknej.

(z recenzji dra hab. Witolda Chmielewskiego, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie)

Autor skoncentrował swoje badania w dużej mierze na dostępnych pamiętnikach i literaturze beletrystycznej i dzięki temu mogły powstać publikacje mówiące o szkole, widzianej od strony nie tylko spraw typowo urzędowych, ale z jej co­dziennością. Ta baza materiałowa daje w konsekwencji ciekawy i różnorodny obraz szkolnictwa we wspomnianym okresie. [...] Żywię przekonanie, iż czytelnik zainteresowany sprawami szkolnictwa na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, wzbogaci jeszcze bardziej swoją wiedzę na ten temat, sięgając do niniej­szego opracowania.

(z recenzji prof. dr hab. Krystyny Wróbel-Lipowej z UMCS w Lublinie)

Szkoła polska drugiej połowy XIX wieku w zaborze pruskim 
  w świetle pamiętników i literatury pięknej ISBN 978-83-60790-54-0

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska